Umowa sprzedaży

Nieruchomości

Agencja Nieruchomości Rolnych na półmetku – uwarunkowania dalszej prywatyzacji

Strona 1 z 3

W ubiegłym roku poziom trwałego rozdysponowania nieruchomości (sprzedaż i inne formy rozdysponowania związane z przeniesieniem prawa własności) przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekroczył połowę. Według stanu na 31 grudnia 2007 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, z przejętych 4 723,1 tys. ha, sprzedała 1 798 tys. ha, nieodpłatnie przekazała (głównie na rzecz Lasów Państwowych, kościelnych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych uprawnionych podmiotów) 314,4 tys. ha, wniosła aportem do spółek prawa handlowego 15,9 tys. ha, przekazała na podstawie ustawy prawo wodne wody i grunty pokryte wodami o pow. 95,9 tys. ha regionalnym zarządom gospodarki wodnej i marszałkom województw oraz rozdysponowała trwale w innych formach 23,3 tys. ha. Jako trwale rozdysponowane uznać należy także grunty o pow. 166,2 ha określane jako „obce grunty w Zasobie" (grunty, które z mocy prawa przeszły w zarząd lub na własność innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokolarnie przekazane - głównie grunty pokryte wodami). Z Zasobu ubyło więc 2 413,7 tys. ha, tj. 51% przejętych gruntów.

Przedstawione dane wskazują, że prywatyzacja gruntów Zasobu opiera się głównie na sprzedaży, która objęła blisko ¾ powierzchni trwale rozdysponowanej (74,4%). Sprzedaż będzie również warunkowała dalsze tempo przemian własnościowych na rynku państwowej ziemi rolnej. Mając na uwadze fakt, iż druga najważniejsza forma rozdysponowania nieruchomości, stosowana przez ANR - dzierżawa, obejmuje obecnie 1 838,7 tys. ha, czyli ok. ¾ gruntów pozostających w Zasobie, a gruntów pozostających do rozdysponowania przez Agencję było na koniec ubiegłego roku 345,6 tys. ha, w najbliższych latach sprzedaż będzie się opierać na gruntach pochodzących z dzierżaw. Będą to nieruchomości zbywane na rzecz dotychczasowych dzierżawców w ramach pierwszeństwa nabycia, w trybie przetargowym, w tym w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne (dotyczy to gruntów wyłączanych z większych obszarowo umów dzierżawy lub pochodzących z umów wygasłych bądź rozwiązanych) oraz w trybie pierwszeństwa w nabyciu, przysługującym byłym właścicielom i ich spadkobiercom.W ostatnich kilku latach (2003-2007) Agencja realizowała corocznie wolumen sprzedaży na poziomie nieco ponad 100 tys. ha. Dane o sprzedaży w roku bieżącym wskazują, że poziom ten może nie zostać osiągnięty i to pomimo licznych okoliczności sprzyjających intensyfikacji działań prywatyzacyjnych (duży popyt na ziemię rolniczą, rosnące ceny). Przyczyną spodziewanego zmniejszenia tempa sprzedaży gruntów państwowych, jest wiele czynników zewnętrznych wpływających na istotne kurczenie się dyspozycyjnych zasobów ziemi, które Agencja może zaoferować do sprzedaży.

Najistotniejszą barierą dalszej prywatyzacji gruntów Zasobu jest nierozwiązana kwestia reprywatyzacji. Zgodnie z decyzją Premiera RP z listopada 1997 r. Agencja nie przeznacza do sprzedaży nieruchomości objętych roszczeniami reprywatyzacyjnymi byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Szacuje się, że blokada sprzedaży z tego tytułu dotyczy 500 tys. ha gruntów. W niektórych województwach (wielkopolskie i kujawsko-pomorskie) roszczenia złożono do ponad 70% powierzchni Zasobu. Przesądzenie, że reprywatyzacja w Polsce opierałaby się na zadośćuczynieniu finansowym, uwolniłoby prywatyzację tych gruntów, stwarzając jednocześnie potencjalne źródło środków na rekompensaty, tak jak ma to miejsce w przypadku tzw. mienia zabużańskiego (Agencja zobowiązana jest przekazać na Fundusz Rekompensacyjny wpływy ze sprzedaży 400 tys. ha gruntów Zasobu).

Kolejnym czynnikiem utrudniającym sprzedaż nieruchomości Zasobu jest sytuacja związana z zagospodarowaniem przestrzennym, a więc brak planów zagospodarowania przestrzennego w wielu gminach oraz coraz powszechniejsza praktyka konstruowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, polegająca na określaniu wielokierunkowych funkcji terenów obecnie rolnych, bez wskazania szczegółowej lokalizacji dla różnych wariantów wykorzystania gruntu. Przykładem może być uwzględnianie w studiach dla terenu całych gmin, bądź ich znacznej części, możliwości np. lokalizacji siłowni wiatrowych, rekreacji i turystyki lub aktywizacji gospodarczej. Przy braku możliwości ustalenia, które tereny będą w przyszłości służyć wyłącznie produkcji rolniczej, a które można wykorzystać w inny, alternatywny sposób, nie jest możliwe określenie wartości rynkowej gruntów, a na jej podstawie - właściwej ceny sprzedaży.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.9.2016

  Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

  W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych (...)

 • 10.1.2018

  Podatek rolny od użytków rolnych klasy VIz

  Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacją stosuje się do nich (...)

 • 26.6.2017

  Zmiany w organizacji niektórych rynków rolnych?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony (...)

 • 25.5.2016

  Jak uzyskać uwłaszczenie?

  Często się zdarza, że nie interesujemy się i nie dbamy o stan prawny naszych nieruchomości. Skutkiem tego może być nasze zaskoczenie, gdy chcemy komuś darować lub sprzedać nieruchomość i okazuje (...)

 • 18.4.2017

  Będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa określa zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ma ona na celu poprawę sytuacji w obszarze agencji (...)