Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej już w Senacie

Nowela stanowi drugi etap zmian proponowanych w ramach tzw. Pakietu Szejnfelda. Proponuje zmiany przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. szczególnie w zakresie jednego okienka do rejestracji działalności gospodarczej oraz w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Nowelizacja przewiduje następujące zmiany:
1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku do ewidencji działalności gospodarczej; ta propozycja nie dotyczy spółek prawa handlowego, które to mogą podjąć działalność gospodarczą po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców.
2. Wszystkie formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej będzie można załatwić zgodnie z zasadą „jednego okienka", czyli w jednym miejscu/urzędzie. W urzędzie gminy przedsiębiorca będzie składał tylko jeden wniosek o wpis do wszystkich rejestrów urzędów zaangażowanych w proces rejestracji (projekt przewiduje, iż można to będzie zrobić również elektronicznie).
3. Docelowo ma funkcjonować rozwiązanie nazywane „zero okienka", przez co rozumie się rejestrację on-line. Przedsiębiorca będzie wypełniał jedynie wniosek o rejestrację firmy umieszczony na stronie internetowej, który następnie wyśle na adres specjalnej platformy informatycznej - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przewiduje się, że w ciągu 5 lat od uruchomienia platformy informatycznej, przedsiębiorcy zrezygnują ze składania wniosków w formie papierowej, chociaż będzie to nadal możliwe.
4. „Jedno okienko", zgodnie z nowelą ma wejść w życie już w kwietniu 2009 r., natomiast z rozwiązania „zero okienka" będzie można skorzystać od lipca 2011 r.
5. Uruchomienie instytucji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która ma prowadzić w systemie informatycznym minister właściwy ds. gospodarki; Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oprócz funkcji ewidencyjnej, ma za zadanie pełnić również funkcję informacyjną.

Porady prawne

CIDG ma bowiem udostępniać na stronie internetowej dane o przedsiębiorcach - osobach fizycznych, na wzór Centralnej Informacji w KRS. CEIDG ma zapewnić też elektroniczną wymianę informacji między urzędami zaangażowanym w proces rejestracji działalności gospodarczej np. urzędem skarbowym, ZUS i GUS.
6. Odejście od obowiązku wydawania „zaświadczeń o wpisie", którymi obecnie wszyscy przedsiębiorcy przy każdej okazji czynności prawnych musza się legitymować.
7. Z chwilą wejścia w życie tych przepisów, organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
8. Swoistego rodzaju novum w noweli jest wprowadzenie odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wyrządzenia przedsiębiorcy szkody w trakcie kontroli przeprowadzonej niezgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Autorzy odeszli od pierwotnej koncepcji wprowadzenia odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników solidarnej ze Skarbem Państwa.
9. Wprowadzenie instytucji sprzeciwu, która to została wprowadzona na bardzo wyraźny postulat przedsiębiorców. W wielu przypadkach kontroli mamy bowiem do czynienia z naruszeniem przepisów o kontroli, w wyniku czego nie zostaje wyrządzona przedsiębiorcy jednak żadna szkoda. W takiej sytuacji przedsiębiorca jest pozbawiony jakiejkolwiek ochrony prawnej. Naszym zdaniem instytucja sprzeciwu będzie miała częściej zastosowanie niż dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, gdzie przedsiębiorca musi jednak wykazać szkodę. Instytucja sprzeciwu zaproponowana w projekcie nie jest jednak idealna i w praktyce będzie obiektem wielu interpretacyjnych sporów, czy nawet krytyki.
10. Przedsiębiorca będzie mógł wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sprzeciw będzie można wnieść w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia czynności kontrolnych. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o jego wniesieniu. Sprzeciw ma być rozpatrywany w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania. Jego rozpatrzenie ma kończyć wydanie postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych lub ich kontynuowaniu.

Na postanowienie przedsiębiorcy będzie przysługiwać zażalenie. Na czas rozpatrywania sprzeciwu dowody mające związek z zakresem kontroli zostaną zabezpieczone.
11. Skrócenie czasu trwania wszystkich kontroli w firmach i uzależnienie czasu trwania kontroli od wielkości firmy. zgodnie z projektem czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie będzie mógł przekroczyć: 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorców, 18 dni roboczych u małych przedsiębiorców, 24 dni roboczych u średnich przedsiębiorców, 48 dni roboczych u pozostałych przedsiębiorców. Obecnie obowiązująca ustawa o swobodzie mówi, iż suma czasu trwania kontroli jednej instytucji kontrolującej w ciągu jednego roku nie może przekroczyć określonej liczby tygodni, teraz projekt mówi o sumie wszystkich kontroli w ciągu roku;
12. Wprowadzenie zasady, iż dowody zgromadzone przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa, nie będą mogły stanowić dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnoskarbowym, dotyczącym przedsiębiorcy. Zwracamy jednak uwagę na kwestie praktyczne tego przepisu. Przepis nie może być stosowany automatycznie. Aby móc zastosować ten przepis, jakiś organ /sąd administracyjny/ musi najpierw stwierdzić, iż kontrola była prowadzona niezgodnie z prawem. Dopiero wtedy dowody przeprowadzone przez organ czy wyniki kontroli nie będą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu, ponieważ czynności kontrolne w wyniku których zostały zdobyte zostały uznane za nieważne. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika