Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny

Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych wprowadza m.in. zmiany dotyczące źródła zasilania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Poza obligacjami BGK będą nimi mogły być również kredyty i pożyczki, w tym zagraniczne.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych?

Zasadniczym celem ustawy jest rozszerzenie katalogu źródeł finansowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (dalej: FWSZ). Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 i 974) oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634).

Nowelizacja rozszerza katalog źródeł finansowania FWSZ o trzy kategorie przychodów. Pierwszą tworzą odszkodowania i kary umowne oraz zwrócone zaliczki wpłacone w poprzednich latach budżetowych, a także wpływy ze zrealizowanych gwarancji, zabezpieczeń oraz innych środków otrzymanych w toku realizacji umów zawartych przez jednostki budżetowe resortu obrony narodowej, niezależnie od źródła finansowania tych umów. Do drugiej zaliczają się kredyty, pożyczki oraz obligacje odpowiednio zaciągane lub wyemitowane na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) na rynku krajowym i zagranicznym, jak również zobowiązania finansowe BGK z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, objętych gwarancją Skarbu Państwa. Trzecią kategorię przychodów FWSZ stanowią środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Druga grupa zmian polega na rozszerzeniu katalogu celów, na jaki będą mogły być przeznaczane środki Funduszu. W myśl dodanych regulacji środki te przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz FWSZ, wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tymi kredytami i pożyczkami. Ze środków Funduszu będzie mogła być także finansowana spłata zobowiązań finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tymi zobowiązaniami. Z powyższymi regulacjami korespondują przepisy statuujące podstawy prawne do zaciągania przez BGK na rzecz Funduszu kredytów i pożyczek, a także do emitowania obligacji i zaciągania zobowiązań. Ustawa stanowi, że zobowiązania BGK z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji będą objęte gwarancją Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zmiana w ustawie o finansach publicznych ma charakter dostosowawczy.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o Obronie Ojczyzny

Ustawa o Obronie Ojczyzny weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku. Jest to akt prawny, który rewolucjonizuje polską armię i stanowić ma fundament do rozwoju polskich Sił Zbrojnych.

Ustawa ta nie tylko umożliwi wzmocnienie polskiej armii m.in. poprzez ponad dwukrotne zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys. (z ok. 110 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy WOT obecnie), czy przez znaczący wzrost nakładów państwa na obronność oraz modernizacje techniczną wojska, ale po raz pierwszy konsoliduje i porządkuje wszystkie przepisy dotyczące Sił Zbrojnych. Wprowadza przy tym wiele nowatorskich rozwiązań, jednym z których jest wprowadzenie nowego podziału rodzajów służby wojskowej od służby zawodowej poczynając, poprzez służbę terytorialną na służbie rezerwowej i zasadniczej kończąc. Co więcej służba rezerwowa będzie mogła mieć charakter aktywny i pasywny, zaś służba zasadnicza będzie występować zarówno w postaci służby dobrowolnej, jak i w szczególnych sytuacjach służby obowiązkowej. W powyższym zakresie nowa ustawa wprowadza też prostsze mechanizmy rekrutacji, nowy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej i bardziej elastyczne zasady awansu.

W efekcie wejścia w życie przepisów nowej ustawy następuje też znacząca rozbudowa zdolności Sił Zbrojnych realizowana zarówno przez formowanie nowych jednostek i komponentów Wojska Polskiego jak i zapewnienie wyposażenia ich w nowoczesny sprzęt wojskowy. Szczególnie ważnym przejawem nowego podejścia do zwiększania zdolności Sił Zbrojnych do obrony ojczyzny jest z pewnością powołanie ustawą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jako ich specjalistycznego komponentu. I to komponentu właściwego do realizacji pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie proaktywnej ochrony oraz aktywnej obrony elementów i zasobów cyberprzestrzeni kluczowych z punktu widzenia Sił Zbrojnych.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika