Zasiłki

PKPP Lewiatan o świadczeniach chorobowych

PKPP Lewiatan z satysfakcją przyjmuje propozycję jednoznacznego unormowania zasad ustalania podstawy wymiaru świadczenia chorobowego. Brak odpowiednio sprecyzowanych w tym zakresie przepisów doprowadził do wydania w dniu 24 czerwca 2008 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, konsekwencje którego ponieśli nie tylko pracodawcy, ale i budżet państwa.

Proponowana nowelizacja ma za zadanie wypełnić obowiązek dostosowania przepisów powołanej ustawy do orzeczenia Trybunału, zgodnie z którym składniki wynagrodzenia, od których pracownikowi potrącone zostały składki na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, a które nie są wypłacane w okresie choroby, powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych.

Oczekiwaliśmy jednak, że wyrok Trybunału, który zakwestionował dotychczasową praktykę sposobu ustalania podstawy wymiaru tego rodzaju świadczeń, doprowadzi do kompleksowych zmian przepisów i wprowadzi przejrzyste oraz precyzyjne kryteria uwzględniania poszczególnych składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych.
Tymczasem przekazany do zaopiniowania projekt jest niejednoznaczny i może budzić kolejne wątpliwości interpretacyjne.

Proponowana nowela nie wyjaśnia chociażby zasad postępowania w przypadku, gdy pracodawca nie określi w układzie zbiorowym / przepisach o wynagrodzeniu, czy dany składnik wypłacany jest w okresie pobierania zasiłku chorobowego, czy też nie. Tym samym nie wiadomo, czy dany składnik powinien zostać uwzględniony w podstawie naliczania zasiłku chorobowego. Oczywiście kwestie te wyjaśnione zostały pośrednio w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Celem przedmiotowej nowelizacji powinno być jednak kompleksowe rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości, bez konieczności sięgania do treści przywoływanego wyroku.

Postulujemy ponadto wyłączenie z podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego oraz z podstawy naliczania składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, wynagrodzeń i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.

W obecnym stanie prawnym od tego rodzaju wynagrodzeń odprowadzana jest składka na w/w ubezpieczenia, stanowiąc tym samym podstawę wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego. W konsekwencji niejednokrotnie pracownik „chorujący" znajduje się w lepszej sytuacji od tych, którzy są zdrowi i nie świadczą w tym czasie pracy w godzinach nadliczbowych.

W związku z powyższym widzimy konieczność ponownego, szczegółowego przeanalizowania proponowanych zmian, celem doprecyzowania wszystkich wątpliwości, które mogą powstać na tle stosowania nowych rozwiązań prawnych.

Chcemy uniknąć sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajmie się poraz kolejny znowelizowaną regulacją i stwierdzi jej niezgodność z Konstytucją, umożliwiając przeliczanie, na wniosek pracownika, wypłaconych w okresie ostatnich trzech lat wynagrodzeń i zasiłków przysługujących za okres choroby.

Pamiętajmy, że prawo tworzone w zbyt dużym pośpiechu, na kolanie, bez konsultacji z zainteresowanymi stronami i bez przeprowadzenia stosownych analiz korzyści oraz kosztów wprowadzanych rozwiązań prawnych, skutkuje problemami w jego stosowaniu i w konsekwencji koniecznością jego nowelizacji.


Warszawa, 26 marca 2009 r.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: