Pozostałe

Wysokość zastawu skarbowego i kary porządkowej w 2017 roku

Kara porządkowa w 2017 roku 

Kara porządkowa w postepowaniu podatkowym w 2017 roku może wynieść maksymalnie 2.800 zł, czyli tyle samo, ile w 2016 roku (tak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, M. P. z 2016 r., poz. 796).
Przypomnijmy, na podstawie ww. przepisu strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:
 • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
 • bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
 • bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,
– mogą zostać ukarani karą porządkową.
Karą tą może zostać także ukarana osoba, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego.
Od 2009 roku karą porządkową nie może zaś zostać ukarana osoba, która odmówiła wyjawienia rzeczy lub praw majątkowych, mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej bądź zastawu skarbowego.
Kary porządkowej nie stosuje się w przypadku przesłuchania strony w trybie art. 199 Ordynacji podatkowej. Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o jej wymierzeniu. Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić postanowienie nakładające karę.

Zastaw skarbowy w 2017 roku

Wysokość zastawu skarbowego w 2017 roku może wynieść minimum 12.400 zł, czyli tyle samo, ile 2016 roku (tak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, M. P. z 2016 r., poz. 797).
Na podstawie tego przepisu Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (tj. powstających z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość zobowiązania), a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej owe 12.400 zł.
Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.3.2013

  Na czym polega zastaw skarbowy?

  Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość (...)

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 30.6.2017

  Rejestr Zastawów Skarbowych w nowych rękach

  1 lipca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 5.1.2006

  Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

  Jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podatnik nie wykona zobowiązania podatkowego, może być ono zabezpieczone przed terminem płatności podatku. Organ może nawet doprowadzić do zabezpieczenia (...)