Spółka z o.o.

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Strona 1 z 3

 

Stan faktyczny

Zarząd sp. z o.o. chce zgłosić rezygnację. Jest zainteresowany odejściem z końcem 2007 roku. Chciałbym wiedzieć jakie kroki prawne powinny zostać podjęte? Komu i w jaki sposób zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? Czy można jakoś temu zaradzić? Byłbym zainteresowany kompletną instrukcją w formie "krok po kroku" jakie należy podjąć działania i jak chronić się przed spodziewaną nieuczciwością właściciela, który jest w konflikcie z zarządem. W obecnej chwili spółka przeżywa kryzys. Wymaga doinwestowania lub zamknięcia. W związku z brakiem realnych szans na doinwestowanie spółki, a także w związku ze spodziewanym konfliktem z właścicielem co do kierunku dalszej działalności zarząd spółki chce podać się do dymisji. Na chwilę obecną spółka ma uregulowane sprawy wobec Urzędu Podatkowego (VAT, CIT i PIT-7) oraz wobec ZUS-u. Ma zaś ok. 50 000 zobowiązań wobec poddostawców, które na chwilę obecną nie są pokryte w należnościach. Majątek firmy (wg wartości realnej) to ok. 25 000 PLN. Potrzebujemy informacji na dwa tematy. Czy we wspomnianej sytuacji zarządowi firmy, który podaje się do dymisji grozi jakaś odpowiedzialność majątkowa? Zakładamy, że właściciel firmy może chcieć nas zablokować - tj. nie powoła nowego zarządu. Chcielibyśmy wiedzieć czy ma do tego prawo? Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Boimy się, że mimo, iż formalnie nie będziemy już w zarządzie (rezygnacja), to będziemy widnieli w KRS-ie i do nas będą adresowane wszelkie pisma od wierzycieli firmy. Jak ta kwestia wygląda pod kątem prawnym? Czy możemy się ustrzec przed sytuacją, w której właściciel nie powołuje nowego zarządu? Kto wtedy jest odpowiedzialny za sytuacje i zobowiązania firmy? Czy zarząd może sam wnieść prośbę do KRS-u o wykreślenie go? W jakiej formie należy złożyć zawiadomienie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu?

Stan faktyczny

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Możliwość rezygnacji z funkcji członka zarządu 

Stosunek, który łączy członków zarządu ze spółką, jest szczególnym stosunkiem korporacyjnym, który powstaje z chwilą powołania. Akt powołania oraz pełnienie funkcji członka zarządu należy odróżnić od ewentualnej dodatkowej umowy łączącej członka zarządu ze spółką, np. umowy cywilnoprawnej czy też umowy o pracę. Powołanie, a także odwołanie lub rezygnacja z funkcji członka zarządu są całkowicie niezależne od tego drugiego stosunku łączącego członka zarządu ze spółką.

Zgodnie z art. 202 § 4 kodeksu spółek handlowych, mandat członka zarządu wygasa również (poza upływem kadencji) wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. Kodeks spółek handlowych dopuszcza więc rezygnację z funkcji w zarządzie spółki z o.o., jednak skutki złożenia takiej rezygnacji reguluje poprzez odesłanie do kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 202 § 5 k.s.h., do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Zgodnie z tymi przepisami, tj. z art. 746 kodeksu cywilnego, przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Jak wynika z powyższego, skutki wypowiedzenia zlecenia przez przyjmującego zlecenie (a więc odpowiednio, skutki rezygnacji członka zarządu z tej funkcji) uzależnione są od tego, czy zlecenie było odpłatne (tj. czy członek zarządu otrzymywał z racje pełnionej funkcji wynagrodzenie) oraz od tego, czy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów. Ponieważ pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o. prawie zawsze następuje za określonym wynagrodzeniem, tak więc w analizowanym przypadku nie ma powodów, by od takiego założenia odstąpić. Wobec tego należy wyjaśnić, że wypowiedzenie zlecenia (odpowiednio - rezygnacja z funkcji członka zarządu) może nastąpić w każdym czasie. Jeżeli jednak wypowiedzenie (rezygnacja) nastąpią bez ważnych powodów, wypowiadający zlecenie musi liczyć się z obowiązkiem naprawienia ewentualnej szkody wynikającej ze złożonego wypowiedzenia (rezygnacji). Gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie (rezygnacja) następują z ważnych powodów, wypowiadający nie musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty odszkodowania.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: