e-prawnik.pl Porady prawne

Awans w policji podczas urlopu wychowawczego

Pytanie:

Do służby w Policji zostałam przyjęta z dniem 20.09.1995 roku. Obecnie zajmuje stanowisko eksperta. Z dniem 24 lipca 2006 roku zostałam mianowana na stopień nadkomisarza Policji. Od dnia 20 lipca 2008 roku przebywam na urlopie wychowawczym udzielonym mi w związku z urodzeniem dziecka. Jednocześnie nadmieniam, iż obecnie zajmuje stanowisko/eksperta/ umożliwiające awans do stopnia podinspektora, oraz przesłużyłam w dotychczasowym stopniu 4 lata. Czy istnieją podstawy prawne lub jakiekolwiek inne negatywne przesłanki zabraniające mianowania funkcjonariusza Policji na wyższy stopień policyjny podczas przebywania na urlopie wychowawczym ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Awans w policji podczas urlopu wychowawczego

30.3.2012

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.), mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego przez policjanta wykształcenia, uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w Policji.

Następnie na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy wydane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia, do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia nie wlicza się okresu zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną inną niż wydalenia ze służby albo odstąpiono od jego ukarania, okresu urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego.

Natomiast w przypadku mianowania na podinspektora (stanowisko to nie zostało wymienione w powyższym załączniku) zastosowanie znajdują przepisy art. 47 i n. Ustawy o Policji, a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (wydane na podstawie art. 57 ustawy o Policji). We wskazanych przepisach brak jest odpowiedniego odniesienia do nie wliczania urlopu wychowawczego do stażu służby. W związku z powyższym, w naszej ocenie, okres ten powinien być wliczany.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków do otrzymania awansu zawodowego, nie istnieją żadne przepisy, które ograniczałyby mianowanie funkcjonariusza Policji na wyższy stopień policyjny podczas przebywania na urlopie wychowawczym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ