e-prawnik.pl Porady prawne

Bieg przedawnienia w wypadku dopozwania

Pytanie:

Powód pozwał do zapłaty za faktury nieodpowiednią osobę. Sąd wydał nakaz zapłaty. Pozwany wniósł sprzeciw przeciwko nakazowi oraz wykazał, że nie jest odpowiednią stroną w sprawie. Powód wnioskował o włączenie do procesu właściwej strony pozwanej. Sąd wystosował wezwanie do tej strony, aby stawiła się na rozprawie. Prawdopodobnie powód będzie wnioskował, aby osoba właściwa wstąpiła w miejsce osoby pozwanej. Pozwany nie wyrazi na to zgody i będzie wnioskował o odrzucenie pozwu. Czy wezwanie na rozprawę osoby właściwej wstrzymuje bieg przedawnienia dla należności? Czy po zakończeniu procesu osoba właściwa będzie mogła powołać się na przedawnienie należności, jeżeli takowe nastąpi, przed ponownym skierowaniem pozwu przez powoda?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Bieg przedawnienia w wypadku dopozwania

5.11.2005

Sytuacja procesowa przedstawiona w pytaniu uregulowana jest w treści art. 194 kodeksu postępowania cywilnego (jest to instytucja tzw. dopozwania).  Stanowi on, iż jeżeli okaże się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie strona pozwaną, sąd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie tę osobę do wzięcia udziału w sprawie. Osoba wezwana do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego może za zgodą obu stron wstąpić w miejsce pozwanego, który wówczas będzie zwolniony od udziału w sprawie. W razie wyrażenia zgody na zmianę strony pozwanej, pozwany może w terminie 2 tygodni złożyć wniosek o przyznanie kosztów od powoda, niezależnie od wyniku sprawy. Osoba, którą można określić mianem "właściwego" pozwanego, wstąpi w miejsce osoby, w stosunku do której niesłusznie wytoczono powództwo tylko wówczas, gdy wyrażą na to zgodę obie strony sporu, a zatem zarówno powód, jak i dotychczasowy pozwany. Można domniemywać, iż zgoda taka będzie leżała w intersie powoda, jednak niekoniecznie w interesie dotychczasowego pozwanego. Brak jego zgody skutkować będzie oddaleniem powództwa w stosunku do jego osoby (nie odrzuceniem pozwu) oraz potrzebą ponownego wytoczenia powództwa przez powoda - tym razem przeciwko właściwej osobie - i koniecznością poniesienia związanych z tym kosztów.

Analizując zaś wpływ dopozwania na bieg przedawnienia roszczenia cywilnoprawnego dochodzonego w toku procesu, art. 123 par. 1 pkt 1 kodeksu cywilnego przewiduje, iż bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. W opisywanej sytuacji nastąpi przerwanie biegu przedawnienia roszczenia; problemem jest jedynie ustalenie momentu, w którym owo przerwanie nastąpi. Wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego dokonane przez sąd na wniosek powoda zastępuje wniesienie powództwa. Jeżeli wezwanie to zostało dokonane na wniosek powoda, przerwanie biegu przedawnienia nastąpi z dniem złożenia tego wniosku, jest to bowiem data czynności przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia. Jeżeli wezwanie do wzięcia udziału w sprawie zostało dokonane na wniosek pozwanego, bieg przedawneinia roszczenia ulega przerwaniu z chwilą wezwania do udziału w sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ