Cofnięcie zgody na zamianę mieszkania na dom

Pytanie:

Moi rodzice są najemcami mieszkania kwaterunkowego. Złożyli do Urzędu Miasta podanie o zamianę na dom jednorodzinny własnościowy. Podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Została wydana wstępna zgoda na zamianę. W piśmie, które zostało odebrane osobiście w Urzędzie, jest napisane, że uzyskanie tytułu prawnego do lokalu komunalnego uwarunkowane jest: przeniesieniem prawa własności do domu na rzecz moich rodziców, dostarczenie aktu notarialnego i zaświadczenia z Administracji o braku zadłużenia lokalu kwaterunkowego, wymeldowanie rodziców, zameldowanie w lokalu kwaterunkowym drugiej strony przed zawarciem umowy najmu, w chwili zawierania umowy najmu druga strona nie może być najemcami ani właścicielami żadnego lokalu mieszkalnego i muszą złożyć w t ej sprawie oświadczenie. Jednak drugiej stronie zgoda Urzędu nie została wydana, chociaż ta, którą my otrzymaliśmy jest adresowana do obu stron, więc myślę, że była tej samej treści. Urzędniczka poinformowała, że ta zgoda będzie prawdopodobnie cofnięta, bo dom znajduje się w sąsiedniej gminie. Dzwoniła również do moich rodziców z prośbą o nie podejmowanie kroków związanych z podpisaniem aktu notarialnego. Decyzja ma datę 22.06.2007 r. Nie ma tam żadnej adnotacji dotyczącej trybu odwoławczego. Na stronach Urzędu Miasta S. nie znalazłam uchwały dotyczącej zamiany mieszkań. Wiem tylko, że decyzję podejmuje Prezydent miasta, i że preferowane są zamiany na terenie miasta S. (dom natomiast znajduje się na terenie gminy Ż.). W momencie i przed złożeniem podania pytałam o taką uchwałę, ale powiedziano mi, że nie ma. Do tej pory rodzice nie otrzymali żadnego pisma odwołującego decyzję. Teoretycznie moglibyśmy w tej chwili podejść do aktu notarialnego zamiany, i wypełnić wszystkie pozostałe warunki zawarte w zgodzie Urzędu Miasta. Jeżeli Urząd nie cofnie oficjalnie swojej decyzji czy może robić trudności w uzyskaniu prawa najmu lokalu komunalnego, jeśli w tej sytuacji podpisalibyśmy akt notarialny zamiany, który jest jednym z warunków zawartych w piśmie Urzędu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z umową zamiany, przez którą każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. W określonych okolicznościach przepisy dotyczące umowy zamiany można  stosować odpowiednio do umów zamiany innych praw niż prawo własności lub do umów zawierających pewne elementy umowy zamiany.  

Jak rozumiemy, planują Państwo nabyć dom na własność na podstawie umowy sprzedaży. Nie wynika to jasno z Państwa opisu sytuacji, więc uwzględniamy też możliwość, że planują Państwo zawrzeć umowę darowizny. Jednocześnie obecny właściciel ma mieć zagwarantowane zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego. Z opisu stanu faktycznego nie wynika, że pismo urzędu mogą Państwo traktować jako decyzję. Tym bardziej, że chodzi o stosunki cywilnoprawne, a nie administracyjne. Jest to raczej pismo informacyjne o warunkach zawarcia umowy najmu lokalu.  

Urząd teoretycznie mógłby więc naszym zdaniem odmówić zawarcia umowy najmu. I mógłby to zrobić bez względu na to, czy cofnie „decyzję” czy nie. Najbezpieczniej byłoby doprowadzić do zawarcia przedwstępnej umowy najmu lokalu przez właściciela domu i urząd, wskazującą, że do zawarcia umowy przyrzeczonej dojdzie w razie podpisania aktu notarialnego, oczywiście po spełnieniu wymaganych warunków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 10.4.2015

  Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 • 12.12.2013

  Mieszkanie dla młodych - nowy program od 2014 roku

  Program „Mieszkanie dla młodych” zastąpił program „Rodzina na swoim”, który wygasł z końcem 2012 r. Dzięki nowej ustawie z pomocy państwa skorzystać będą mogli nie tylko (...)

 • 26.11.2017

  Konsultuj dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawił do konsultacji projekt programu priorytetowego Część 7) „Poprawa, jakości powietrza. Dofinansowanie energooszczędnych domów (...)

 • 27.7.2018

  Nowy typ środowiskowego domu samopomocy

  Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu, ułatwienia dla osób z spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami już przebywających (...)