Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

Pytanie:

"Czy po śmierci moich rodziców należy mi się emerytura po nich? "

Odpowiedź prawnika: Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

W przypadku śmierci osoby posiadającej prawo do świadczeń emerytalnych osoby mu bliskie mogą ubiegać się o rentę rodzinną (art. 65 ust. 1 i nast. ustawy z dnia o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dalej u.e.r.). Do renty rodzinnej uprawnieni są członkowie rodziny wyczerpująco wskazani w art. 67 u.e.r.:

1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione: a) do ukończenia 16 lat, 

b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, jeżeli jednak 25-ty rok życia osiągną będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów, 
c) bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji okresach wskazanych w pkt. a) i b), 
d) bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy okresach wskazanych w pkt. a) i b). 

2. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, jeżeli spełniają warunki określone w punkcie pierwszym, a ponadto:

a) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta, rencisty), warunek ten nie musi być jednakże zachowany, jeżeli śmierć była następstwem wypadku,
b) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, 
c) żyjący rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania, 
d) rodzice wprawdzie żyją, ale zmarły lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
3. Małżonek - zarówno wdowa jak i wdowiec, po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 70 u.e.r.
 4. Rodzice, za których uznaje się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające - art. 71 u.e.r
Wysokość renty rodzinnej ustalana jest w zależności od ilości osób uprawnionych do świadczenia oraz wysokości kwoty świadczenia, która przysługiwałaby zmarłemu. Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90%, dla trzech lub więcej - 95% (art. 73 u.e.r.). Za kwotę świadczenia, która przysługiwałaby zmarłemu uważa się kwotę emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnione są osoby małoletnie lub osoby pełnoletnie, nad którymi ustanowiona została opieka prawna, wypłata świadczenia następuje do rąk opiekuna (art. 131 u.e.r.).

 

W związku z powyższym, może Pan ustalić na powyższej zasadzie przysługuje Panu prawo do renty po rodzicach. Jeżeli spełnia Pan powyższe przesłanki należy złożyć wniosek o świadczenie w jednostce ZUS. Dodatkowo, w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej, możliwe jest nabycie prawa do zasiłku pogrzebowego, zgodnie z art. 77 ust. 1 i nast. u.e.r. Przysługuje on osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Jeżeli koszty te poniósł członek rodziny osoby zmarłej, należący zgodnie z art. 77 ust. 2 u.e.r. do kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej (m.in. dzieci), to zasiłek ten przysługuje w maksymalnej wysokości wynoszącej 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione (art. 79 u.e.r.). Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza Prezes ZUS w „Monitorze Polskim” w terminie do 14-go dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.

W aktualnym stanie prawnym nie może Pan liczyć na inne świadczenia z ZUS w związku ze śmiercią rodziców

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika