Dokumentacja odbioru budynku

Pytanie:

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania odbioru budynku mieszkalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 60 ustawy prawo budowlane stanowi, że inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany (zarówno budynku jak i obiektu niebędącego budynkiem) przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Stosownie do art. 60, inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, ma obowiązek przekazania właścicielowi lub zarządcy obiektu całości dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. Jak wynika z art. 3 pkt 13 przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, sporządzane w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu. Dokumentacją powykonawczą jest dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, należą do niej także geodezyjne pomiary powykonawcze.

Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla budynków i innych obiektów budowlanych książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Powinny być do niej dołączone protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej, a także opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, jak też instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,

 • obiektów niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego

 • dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego.

Dokumenty i wszelkie opracowania związane z powstaniem obiektu budowlanego, jego utrzymaniem i użytkowaniem, stanowią dokumentację podlegającą, w miarę potrzeby, udostępnieniu przedstawicielom organów oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do kontroli utrzymania obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania porządku prawnego w budownictwie.

Natomiast do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli przykładowo przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • Państwowej Inspekcji Pracy,

 • Państwowej Straży Pożarnej

- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;

 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

 • protokoły badań i sprawdzeń;

 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7 Prawa budowlanego, a więc wypadków, gdy uzyskanie takiego świadectwa nie jest wymagane

Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY