Eksmisja lokatora wraz z innymi osobami

Pytanie:

Jestem właścicielem kamienicy. Posiadam prawomocny wyrok eksmisyjny dla lokatora wraz z klauzulą wykonalności. Skierowałem do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Za 2 tygodnie został wyznaczony termin eksmisji. Wczoraj dowiedziałem się, że od tygodnia, czyli już po wydaniu wyroku eksmisyjnego, w lokalu przebywają osoby, które zajmują lokal bez tytułu prawnego. Podkreślam, że w chwili kiedy składałem pozew o eksmisję lokator mieszkał sam i takie oświadczenie pisemne mi złożył. Lokator nazywa te osoby różnie. Raz jako gości, raz jako osoby, którym podnajął część mieszkania. Moje pytanie jest następujące. Co zrobi komornik, gdy za 2 tygodnie wejdzie do przedmiotowego lokalu i zobaczy, że przebywają w nim osoby, na które nie został wydany wyrok eksmisyjny? Z moich informacji wynika, że zamierza wstrzymać eksmisję. Tylko do jakiego czasu? Czy te osoby nie powinny wykazać się jakimś tytułem prawnym do przebywania w lokalu? W takiej sytuacji, nawet jeśli uda mi się ustalić dane tych osób do kolejnego pozwu o eksmisję, nie mam gwarancji ,że po uzyskaniu takiego wyroku osoby te nie wprowadzą na dzień przed eksmisją kolejny gości, i takim sposobem będę w nieskończoność pozywał coraz to nowe osoby. Pomijam już fakt, że nie wiem w jaki sposób mam ustalać dane nowych osób zamieszkujących w lokalu. Do tej pory bazowałem na pisemnych oświadczeniach lokatorów. Czy mam prawo wystąpić do Policji o ustalenie danych osobowych osób przebywających w danym lokalu w sposób wskazujący na stałe zamieszkiwanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1046 kpc:

§ 2 prowadząc egzekucję na podstawie tytułu nakazującego dłużnikowi opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, komornik usunie z niego także osoby zajmujące lokal wraz z dłużnikiem, chyba że osoby te wykażą dokumentem, iż zajmowanie wynika z tytułu prawnego niepochodzącego od dłużnika.

§ 3 Zasady powyższej nie stosuje się do opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

Jak zostało przyjęte w doktrynie - "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne", Pietrzkowski Henryk, Ereciński Tadeusz, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II):

Paragraf 3 art. 1046, który wyłącza stosowanie § 2 tego artykułu w odniesieniu do lokali mieszkalnych, może więc dotyczyć tylko osób, które władztwo na tym lokalem wywodzą z „zajmowania lokalu wraz z dłużnikiem", lecz z różnych powodów nie zostali objęci tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko dłużnikowi. Przyjmując taką interpretację, należałoby dojść do wniosku, że nie ma przeszkód do usunięcia także z lokalu mieszkalnego - na podstawie tytułu wydanego tylko przeciwko dłużnikowi - osoby, której tytuł do lokalu nie wynika z zajmowania lokalu z dłużnikiem, a więc zajmuje go samowolnie, albo nawet za przyzwoleniem dłużnika, ale jej władztwo nad lokalem jest przypadkowe. Uznanie w takiej sytuacji dopuszczalności eksmisji tylko w stosunku do dłużnika doprowadziłoby do całkowitego udaremnienia wykonania wyroków wydawanych w sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego, skoro jakakolwiek osoba niewymieniona w tytule, przebywająca w takim lokalu, mogłaby skutecznie sprzeciwić się egzekucji.

Warto również wskazać na uchwałę Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 października 1996 r. (III CZP 109/96), zgodnie z którą, wykonując tytuł nakazujący byłym najemcom opuszczenie lokalu mieszkalnego i opróżnienie go z osób i rzeczy reprezentujących ich prawa, komornik ma obowiązek usunąć także członków rodziny i domowników dłużników oraz rzeczy należące do tych osób i wydać lokal wierzycielowi.

Jak więc wydaje się na podstawie powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym komornik powinien przeprowadzić eksmisję. Jeśli (jak wskazano w opisie sytuacji) osoby aktualnie zajmujące lokal nie posiadają co do niego tytułu prawnego, przyjmuje się (na podstawie w/w przepisów), że osoby te powinny być usunięte z lokalu na podstawie wydanego wyroku eksmisyjnego (wydanego na dłużnika, który zajmował lokal).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: