Eksmisja osób starszych z lokalu

Pytanie:

Kupiłam mieszkanie z lokatorami. Jakie są ograniczenia, jeśli chodzi o eksmisję osób starszych? I z czego one wynikają?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak zakładamy, pojęcie "lokatorów" rozumie Pani tak, jak definiuje ich ustawa o ochronie praw lokatorów (najemcy lokalu lub osoby używające lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności). To także ta ustawa (czyli ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) wprowadza pewne ograniczenia odnośnie eksmisji.

Ograniczenia nie polegają na tym, że wobec niektórych osób eksmisji nie można orzec - lecz na tym, iż wobec niektórych sąd orzeka o prawie do lokalu socjalnego, który ma obowiązek zapewnić gmina. Dopóki gmina z tego obowiązku się nie wywiąże, eksmisja nie jest możliwa (właściciel lokalu otrzyma natomiast od gminy odszkodowanie).

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: 

  1. kobiety w ciąży, 
  2. małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
  3. obłożnie chorych, 
  4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej
  5. osoby posiadającej status bezrobotnego, 
  6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
    - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Jeżeli umowa o korzystanie z lokalu została zawarta po 1 stycznia 2005 r., przepisu tego nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny (np. wskutek skutecznego wypowiedzenia umowy najmu) do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego (z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego). W tych wypadkach przyznanie lokalu socjalnego zależy od uznania sądu.

Nawet jednak wtedy, gdy wobec danej osoby nie zostanie orzeczone prawo do lokalu socjalnego, eksmisja "na bruk" nie będzie możliwa (dotyczy to wszystkich lokatorów, nie tylko osób starszych). Można o tym przeczytać w artykule Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Joachim Nitka

5.9.2012 20:48:0

Re: Eksmisja osób starszych z lokalu

Czy osobę 84-ro letnią może właściciel kamienicy eksmitowac z lokalu jeśli ona mieszka w nim około 60 lat ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: