e-prawnik.pl Porady prawne

Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

Pytanie:

Mój tata jest emerytowanym policjantem, zamieszkuje od 25 lat w mieszkaniu funkcyjnym wraz z żoną, 10 lat temu bez żadnych wcześniejszych informacji z komendy stołecznej policji mieszkanie zostało kupione przez prywatna osobę tzn. wykupił cześć budynku w wraz z mieszkaniem moich rodziców i posiada tytuł prawny do tegoż domu, w tym roku właściciel wystąpił o eksmisje moich rodziców bez prawa do lokalu zastępczego. Czy , ma prawo wyrzucić moich rodziców na bruk? Czy nadal mój tata jako emerytowany policjant ma prawo do mieszkania funkcyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

9.10.2008

Zgodnie z art. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin emerytowanemu policjantowi w ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługuje m. in. prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym.  

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury lub renty, mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji odpowiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub podległych im organów, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy.

Emerytom i rencistom policyjnym zapewnia się też pomoc w budownictwie mieszkaniowym na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy.

Istotne jest czy zajmowany przez Pani rodziców lokal nadal znajduje się w dyspozycji jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Nie ma przy tym znaczenia, że właścicielem nieruchomości lub udziału w nieruchomości jest inna osoba.

Zgodnie z art. 90 ustawy o Policji   na lokale mieszkalne dla policjantów przeznacza się lokale będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, uzyskane w wyniku ich działalności inwestycyjnej albo od terenowych organów rządowej administracji ogólnej, stanowiące własność gminy lub zakładów pracy, a także zwolnione przez osoby, które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Właściciele domów jednorodzinnych, domów mieszkalno-pensjonatowych i lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości mają prawo do zamieszkania w swych domach i lokalach opróżnionych w całości lub części.  Właścicielowi domu wielomieszkaniowego przysługuje prawo zamieszkania w opróżnionym lokalu mieszkalnym w tym domu.

W razie opróżnienia samodzielnego lokalu w domu oraz lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, właścicielowi przysługuje prawo oddania go w najem bądź bezpłatne używanie. Jeżeli w terminie 3 miesięcy właściciel nie skorzysta bez uzasadnionych przyczyn z w/w prawa, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub podległy mu organ może dokonać przydziału opróżnionego lokalu.

Jednakże przepis powyższy został zakwestionowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W wyniku jego wniosku Trybunał Konstytucyjny w dniu 18 września tego roku (sygn. akt K 7/07) orzekł, iż przepis ten jest niezgodny z Konstytucją  w zakresie, w jakim odnosi się do dalszego bezterminowego dysponowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi w domach stanowiących własność prywatną.

Brak na razie uzasadnienia do powyższego wyroku, lecz już w komunikacie prasowym sporządzonym po jego ogłoszeniu (opiera się on na ustnym uzasadnieniu podanym przez sędziów TK po ogłoszeniu wyroku) wskazano, iż z chwilą ogłoszenia wyroku lokale mieszkalne w domach stanowiących własność prywatną, będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz podległych mu organów, zaczną podlegać regulacji prawnej zamieszczonej w ustawie o ochronie praw lokatorów. W przypadku Pani rodziców oznacza to niestety, że właściciel nieruchomości może wypowiedzieć im stosunek najmu (bo tak obecnie należy traktować przedstawioną sytuację) na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów.

Proszę jednak pamiętać, iż Pani ojciec nadal ma prawo do lokalu mieszkalnego jako emerytowany policjant. Tak więc nawet jeśli Pani rodzice będą zmuszeni opuścić dotychczasowe mieszkanie, powinni otrzymać inne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ