e-prawnik.pl Porady prawne

Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

Pytanie:

Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

27.6.2007

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków prowadzenie ewidencji gruntów i budynków jest obowiązkowe. Ewidencję tę prowadzi się - między innymi - w formie operatu ewidencyjnego. Natomiast na podstawie baz danych ewidencyjnych przy wykorzystaniu informatycznego systemu komputerowego tworzy się dla poszczególnych obrębów następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne, wśród innych rejestr gruntów. Rejestr gruntów jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych o wszystkich działkach ewidencyjnych w granicach obrębu, zebranych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych gruntów. Nadto tworzy się jeszcze tzw. pomocnicze raporty, a wśród nich zestawienie gruntów, które jest spisem danych o ogólnej powierzchni i wartości gruntów wchodzących w skład poszczególnych jednostek rejestrowych z podziałem na użytki gruntowe i klasy gleboznawcze.

W sprawie klasyfikacji gruntów natomiast stosuje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. Na jego podstawie gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami, a także grunty pod wodozbiorami (wodami zamkniętymi) o powierzchni do 10 ha. Na tej podstawie możliwe jest podniesienie lub obniżenie klasy badanego gruntu w stosunku do klasy odpowiadającej danemu typowi gleby na podstawie obowiązującej tabeli klas gruntów, jeżeli szczególne przyczyny powodują trwałe podniesienie wydajności danego gruntu, np. wskutek jego zmeliorowania, bądź obniżenie wydajności gruntu wskutek znacznej kamienistości gleby, północnej wystawy na terenach górskich lub podgórskich, corocznego zalewu pól opóźniającego wegetację roślin itp. Z powyższych czynności sporządza się protokół, mapę i rejestr klasyfikacyjny gruntów, które powinny być wyłożone do publicznego wglądu przez okres 7 dni. O terminie wyłożenia powiadamia się osoby zainteresowane, które mogą w tym czasie zgłaszać zastrzeżenia. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie lub ustnie do protokołu. Po upływie 7 dni projekt klasyfikacji gruntów sprawdza się na miejscu oraz dokonuje kontroli na gruncie, bada złożone zastrzeżenia i w razie potrzeby wprowadza do projektu klasyfikacji niezbędne poprawki. Z tych czynności sporządza się protokół, w którym zawarta jest ogólna ocena projektu klasyfikacji, uzasadnienie wprowadzonych poprawek oraz ustosunkowanie do poszczególnych zastrzeżeń z motywacją potrzeby uwzględnienia ich lub odrzucenia. Po rozpatrzeniu projektu klasyfikacji gruntów i zgłoszonych do tego projektu zastrzeżeń wydawane jest orzeczenie o ustaleniu klasyfikacji gruntów. Orzeczenie to ogłasza się przez wywieszenie na okres 14 dni. Od orzeczenia o ustaleniu klasyfikacji gruntów przysługuje odwołanie stosownie do przepisów o postępowaniu administracyjnym. Natomiast prawomocne orzeczenie w sprawie klasyfikacji gruntów stanowi podstawę do wniesienia wyników klasyfikacji do ewidencji gruntów i budynków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ