e-prawnik.pl Porady prawne

Forma wniesienia wadium

Pytanie:

Czy wadium wniesione w innej formie niż pieniądz oferent ma obowiązek złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, czy może być to kopia oryginału? Jeżeli dopuszczalna jest kopia to czy oferent składa ją w swojej firmie czy u zamawiającego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Forma wniesienia wadium

10.6.2005

Wadium może być złożone w następującej  formie:

  1. pieniądzu; 
  2. poręczeniach bankowych; 
  3. gwarancjach bankowych; 
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty określone ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Złożenie wadium w innej formie (np. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku) jest nieważna nawet wtedy, gdy nastąpiło za zgodą zamawiającego.

Przy wniesieniu wadium w pieniądzach zamawiający podaje oferentom numer rachunku bankowego, na który oferenci są zobowiązani przelać kwotę wadium. Jeżeli oferent decyduje się na wniesienie wadium w postaci poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej, powinien przedstawić zamawiającemu pisemne poręczenie lub gwarancję banku. Ważność poręczenia zależy bowiem od zachowania formy pisemnej dla oświadczenia poręczyciela. Także udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności

Jeżeli natomiast oferent wykorzysta formę gwarancji ubezpieczeniowej, to dostarcza zamawiającemu umowę ubezpieczenia, na mocy której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu, jako ubezpieczonemu, odszkodowanie za niezawarcie umowy o zamówienie publiczne z przyczyn leżących po stronie oferenta. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, nie oznacza to oczywiście, że nie można wnieść wadium razem ze składaniem oferty. 

 Wniesienie wadium w formie niepieniężnej oznacza nie tylko zawarcie odpowiedniej umowy. By wadium uważać za wniesione należy przedstawić zamawiającemu także jeden z wyżej wskazanych dokumentów. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych dotyczące wadium nie precyzują, czy wymagane dokumenty powinny został złożone w oryginale. Wydaje się, iż należałoby przedstawić powyższe dokumenty w formie oryginału. Warto jest jednak wcześniej sprawdzić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamawiający nie kształtuje jakiś specjalnych wymagań w tym względzie. Ponadto wykonawca zawsze może wystąpić do zamawiającego z zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji i dowiedzieć się, jaka musi być forma składanych dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Forma wniesienia wadium

Dorota

28.12.2009 7:19:48

Re: Forma wniesienia wadium

A czy Zamawiający może wezwać do uzupełnienienia dokumentu, chodzi mi o nie złożenie w terminie gwarancji ubezpieczeniowej razem z ofertą.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ