e-prawnik.pl Porady prawne

Import towarów z Chin

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Zamówiłem towar u mojego dostawcy w Chinach. Towar został przywieziony przez firmę kurierską bezpośrednio do mojej firmy. Do paczki dostawca dołączył fakturę. Niestety dołączona faktura była błędna, o mniejszej wartości. W środku paczki znajdowała się odpowiednia faktura, jednakże w związku z fakturą, na której była niższa należność za towar, paczka przeszła odprawę celną zbiorową w Belgii. Nie mogę sprzedać towaru, gdyż nie jest on dopuszczony do obrotu. Posiadam oświadczenie dostawcy, w którym pisze, że się pomylił. Czy mogę wnioskować do urzędu celnego o naliczenie opłat celnych oraz o bezzwłoczne zwolnienie przesyłki i dopuszczenie towaru do obrotu? Proszę o przytoczenie odpowiednich przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Import towarów z Chin

17.5.2006

Strona 1 z 2

Dział III Wspólnotowego Kodeksu Celnego zawiera postanowienia odnoszące się do towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty do czasu otrzymania przeznaczenia celnego (art. 37 - 57).

W wypadku towarów przywożonych drogą morską termin nadania towarowi przeznaczenia celnego wynosi 45 dni, a w pozostałych sytuacjach 20 dni. Organ celny może podjąć decyzję o skróceniu tego okresu lub jego przedłużeniu z tym, iż wydłużenie, zgodnie z art. 49 WKC, nie może być dłuższe niż faktycznie niezbędne w określonej sytuacji. Dopuszczenie do obrotu nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego. Wymaga ono zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również zastosowania opłat prawnie należnych. Zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu może zostać dokonane w sposób standardowy bądź z zastosowaniem procedury uproszczonej. Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć:

  • fakturę, na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów,

  • deklarację wartości celnej zgłaszanych towarów,

  • dokumenty niezbędne dla zastosowania preferencji taryfowych lub każdego innego środka uchylającego przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do zgłaszanych towarów,

  • każdy inny dokument niezbędny dla zastosowania przepisów regulujących dopuszczenie zgłaszanych towarów do obrotu.

Organy celne mogą zażądać, przy składaniu zgłoszenia, przedłożenia dokumentu transportowego lub, w zależności od przypadku, dokumentów właściwych dla poprzednio zastosowanej procedury celnej.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 WKC, zgłaszający zobowiązany jest zawrzeć w zgłoszeniu „wszystkie elementy niezbędne do zastosowania przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary”. Na mocy natomiast art. 71 tego Kodeksu przepisy regulujące procedurę celną stosuje się na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu w razie niedokonania jego weryfikacji lub gdy weryfikacja ta nie pozwala na podważenie tych danych.

Według przepisów unijnych wartością celną przywożonych towarów jest wartość transakcyjna, tzn. cena faktycznie zapłacona lub należna za towary wtedy, jeżeli zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej (t.j. na eksport do Wspólnoty, por.  art. 29 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

Art. 65 WKC zezwala na jednostronne sprostowanie przez samego zgłaszającego zgłoszenia celnego do czasu dopuszczenia towaru do obrotu. Do tego bowiem czasu organy celne mogą łatwo zbadać prawidłowość sprostowania, dokonując fizycznej kontroli towarów. Ponadto sprostowanie następuje jeszcze przed ustaleniem przez te organy wysokości należności przywozowych. Przepist ten stanowi m.in., iż "po przyjęciu zgłoszenia przez organy celne zgłaszający może dokonać, na własne życzenie, sprostowania jednego lub kilku elementów zgłoszenia (...). Jednakże organy celne nie zezwalają na dokonanie jakiegokolwiek sprostowania, jeżeli odpowiedni wniosek został przedstawiony po tym jak organy te:

a) poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów, lub

b) stwierdziły nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu, lub

c) zwolniły towary."

Zgodnie z art. 23 Prawa celnego, zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub należności wywozowych. Jeżeli zaś organ celny stwierdzi, że zgłaszający w zgłoszeniu celnym zadeklarował nieprawidłowe dane, mogące mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę celną, wydaje decyzję, w której określa kwotę wynikającą z długu celnego lub rozstrzyga o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego. W tym przypadku organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego. Po zwolnieniu natomiast towaru organ celny może, z urzędu lub na wniosek, wydać postanowienie, w którym zmienia nieprawidłowe dane zawarte w zgłoszeniu celnym. Na postanowienie w sprawie zmiany służy zażalenie. 

Wniosek można złożyć w każdej chwili. Wynika to z art. 23 ust. 3 ustawy Prawo celne oraz Ordynacji podatkowej (część jej przepisów stosuje się w postępowaniu celnym). Mówią one, że postępowanie w sprawie celnej może wszcząć (oprócz urzędu) także przedsiębiorca. Może on domagać się od organu celnego zajęcia określonego stanowiska.

Polecamy również następujące opracowania serwisu e-prawnik.pl:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ