Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Pytanie:

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii Północnej, przetłumaczonej na język polski, jest klauzula poddania spraw wynikających z tej umowy prawu obowiązującemu w Irlandii Północnej oraz jurysdykcji sądów w Irlandii Północnej. W tekście powołuje się na wiele irlandzkich ustaw, w tym ustawy \"o spółkach z 2006 roku\". Przedmiot działalności jest opisowy(pewien rodzaj usług) i nie podano go według jakiejkolwiek klasyfikacji działalności gospodarczej. Usługi świadczone przez tę spółkę będą wykonywane tylko na terytorium Polski. W Polsce nie ma dostępu do przetłumaczonych na język polski przepisów prawa Irlandii Północnej, zresztą podobnie jest w Irlandii Północnej, co do polskiego prawa. Czy zawarcie umowy akcjonariuszy spółki joint venture z siedzibą w Polsce z udziałem obywateli irlandzkich i polskich, poddanej prawu irlandzkiemu i temuż sądownictwu jest w ogóle dopuszczalne przez polskie prawo? Czy taka spółka, czy też działalność (wspólne przedsięwzięcie) musi być gdzieś zarejestrowana w Polsce? Czy można skłonić stronę irlandzką do stosowania do umowy polskiego prawa i poddać rozstrzyganie ewentualnych sporów polskim sądom?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli siedzibą spółki jest Irlandia Północna, wówczas jest ona podmiotem irlandzkim, do którego ma zastosowanie prawo irlandzkie. Nic nie stroi na przeszkodzie, aby wykonywała ona działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zgodne z zasadą swobody przepływu towarów i usług zawartą w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poddanie sporów wynikłych z umowy określonemu sądowi (umowa o jurysdykcję) jest dopuszczalna.

Zgodnie z art. 1105. § 1. k.p.c. strony oznaczonego stosunku prawnego mogą umówić się na piśmie o poddanie jurysdykcji sądów państwa obcego wynikłych lub mogących wyniknąć z niego spraw o prawa majątkowe, wyłączając jurysdykcję sądów polskich, jeżeli umowa taka jest skuteczna według prawa mającego do niej zastosowanie w państwie obcym. Umowa wyłączająca jurysdykcję sądów polskich nie może dotyczyć spraw należących do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich - w przypadku sporów wynikłych z oznaczonego stosunku zobowiązaniowego, kiedy stroną nie jest konsument, nie należy do jurysdykcji wyłącznej.

Wykonywanie działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego na terytorium RP może nastąpić w formie oddziału, co reguluje Rozdział 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Co do zasady oddziały mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy (art. 13 w zw. z art. 85 s.d.g.u.).

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego (art. 86). Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (art. 87). Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy odrębnej ustawy (art. 88), przy czym chodzi tutaj o ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca zagraniczny jednak ma obowiązek, oprócz obowiązków wskazanych w ustawie o KRS:

1) podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;

2) dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby, o której mowa w pkt 1;

3) jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu - złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze;

4) jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze.

Zgodnie z art. 90 s.d.g.u., przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:

1) używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce";

2) prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Minister właściwy do spraw gospodarki może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę m.in. w wypadku niewypełniania wymagać z art. 90 s.d.g.u. lub likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego. Do likwidacji oddziału stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto do przedsiębiorcy zagranicznego znajdzie zastosowanie ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z jej art. 1 nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY