Kara nagany a funkcja prezesa zarządu

Pytanie:

"Prezes zarządu sp. z o.o., zajmującej się ochroną osób i mienia, został przez Sąd uznany za winnego zarzucanych mu czynów: złożenia w ofercie przetargowej nieprawdziwych informacji na temat prowadzonej przez siebie spółki; nakłanianie klientów pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) do rozwiązania lub niewykonania umów; utrudnianie dostępu do rynku poprzez stosowanie nieuczciwych promocji wobec klientów. Za te czyny sąd wymierzył prezesowi karę nagany (w oparciu przepisy ustawy o nieuczciwej konkurencji). Czy kara ta może mieć wpływ na możliwość dalszego pełnienia przez prezesa funkcji w organach spółek prawa handlowego (art. 18 ksh)?. Czy kara ta może mieć wpływ na możliwość dalszego posiadania przez prezesa licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia?"

Odpowiedź prawnika: Kara nagany a funkcja prezesa zarządu

W art. 18 § 2 ksh, nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.

Czyn zabroniony, w wyniku którego została nałożona kara nagany wymierzona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mieści się w katalogu przestępstw wymienionych w art. 18 § 2 ksh. W związku z tym, kara ta nie będzie miała wpływu na dalsze wykonywanie przez ukaranego, funkcji członka zarządu. Jednakże należy wskazać, że członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Jeżeli poprzez swoje zachowanie i orzeczoną karę, wspólnicy dojdą do wniosku, że nie może on wykonywać prawidłowo swojej funkcji, mogą taką osobę odwołać z funkcji członka zarządu (na podstawie uchwały wspólników).

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że czyn zabroniony stanowił wykroczenie, albowiem zastosowano wyłącznie karę nagany.

Komendant wojewódzki Policji obowiązkowo cofa licencję, jeśli pracownik ochrony:

  • zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne albo utraci:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2. pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem;
  3. nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania;
  4. zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
  • zgłosił pisemnie zaprzestanie wykonywania zadań pracownika ochrony;
  • wykonuje zadania pracownika ochrony z naruszeniem przepisów prawa stwierdzone w trybie odrębnych przepisów.

Jak więc wynika z powyższego, orzeczona kara nagany nie będzie miała wpływu na wykonywanie przez ukaranego funkcji prezesa zarządu ani na posiadanie przez niego licencji II stopnia pracownika ochrony fizycznej.

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika