Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?

Pytanie:

"Proszę o pomoc w rozwikłaniu kwestii sposobu wyliczenia terminu na zadawanie pytań w przetargu nieograniczonym pow. kwot unijnych na które zamawiający będzie miał obowiązek odpowiedzieć. Zasady zwracania się przez wykonawców z wnioskami o wyjaśnienie treści siwz zostały określone w art. 38 ustawy Pzp. Zgodnie z tymi zasadami Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Art. 38 ust. 1 ustawy Pzp określając termin na składanie wniosków jako połowa wyznaczonego terminu składania ofert nakazuje odwołanie się do przepisów ustawy Pzp, które regulują kwestię wyznaczenia przez zamawiającego terminu składania ofert. Proszę o odpowiedź w jaki dzień upływa połowa wyznaczonego terminu składania pytań w następującym stanie faktycznym: 21.10.2013 przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji 19.11.2013 termin składania ofert. Jest to postępowanie pow kwot unijnych, w związku z ogłoszeniem wstępnego ogłoszenia informacyjnego można było wyznaczyć minimalny termin składania ofert 22 dni, mimo to zdecydowaliśmy się go nieznacznie wydłużyć. W związku z tym ponawiam pytanie jak wylicza się termin składania zapytań, które dni wlicza się do wyliczenia tego terminu i na jaki dzień przypada połowa wyznaczonego terminu składania ofert, a co za tym idzie zadawania pytań w przedstawionym przykładzie. "

Odpowiedź prawnika: Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?

Z art. 38 ust. 1 pzp wynika, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

Nowelizacja z dnia 5 listopada 2009 r. (weszła w życie 7 grudnia 2009 r.) wprowadziła cezurę czasową dotyczącą składania wniosku z zapytaniami do SIWZ, od której uzależnione jest powstanie obowiązku udzielenia odpowiedzi przez zamawiającego bądź brak takiego obowiązku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego do końca dnia, w którym upływa połowa okresu wyznaczonego na składanie ofert, zamawiający będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie. Natomiast w przypadku, gdy wniosek taki wpłynie po wskazanym terminie, zamawiający może (ale nie musi) udzielić odpowiedzi na zadane zapytania. Termin zadawania pytań, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi, kończy się w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Początek biegu terminu w przypadku przetargu nieograniczonego wyznacza dzień, w którym zamawiający przekazał ogłoszenie do publikacji w oficjalnym publikatorze właściwym ze względu na wartość zamówienia. W przypadku publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych dzień przekazania ogłoszenia jest dniem, w którym ogłoszenie się ukazuje. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej natomiast jest opóźniona w stosunku do dnia przekazania ogłoszenia, co wynika z konieczności wykonania przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej czynności związanych z prawidłową publikacją. W dniu publikacji ogłoszenia zamawiający, zgodnie z art. 42 ust. 1, zamieszcza je na stronie internetowej. Jak wynika z powyższego, faktyczny czas na składanie zapytań jest krótszy niż połowa terminu, ze względu na czas niezbędny dla publikacji - Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. WKP, 2012.

 

Ponieważ prawo zamówień publicznych nie wskazuje sposobu obliczania tego terminu, posiłkując się odesłaniem z art. 14 pzp, należy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (art. 111 § 2 kc). Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Termin ten dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. Wlicza się do niego sobotę i niedzielę. Podobnie do obliczania połowy wyznaczonego terminu składania ofert wlicza się kolejne dni kalendarzowe, nie omijając sobót i niedziel.

 

W opisanym przypadku termin na składanie ofert wynosi 29 dni (od 22 października 2013 do 19 listopada 2013). Połowa terminu upływa z końcem 5 listopada 2013 r. Zatem zamawiający musi udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli pytanie wpłynęło do niego do końca 5 listopada 2013 r.  


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika