Koszty zakupu mieszkania

Pytanie:

Wkrótce podpisuję finalną umowę zakupu mieszkania u notariusza. Wiem że opłaty notarialne się zmieniły w pażdzierniku. Mieszkam na stałe za granicą i robię transfer do banku polskiego, a więc płacę gotówką. Mam paszport polski i brytyjski, a mąż jest anglikiem. Cena zakupu mieszkania wynosi 975 tys. złotych. Słyszałam, że osoby kupujące na rynku wtórnym (kupujemy mieszkanie własnościowe spółdzielcze) muszą też płacić podatek do urzędu skarbowego. Jakich opłat notarialnych i padatkowych musimy się spodziewac przy zakupie mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoby nabywające mieszkanie zobowiązane są do zapłaty, prócz taksy notarialnej, także podatku od czynności cywilnoprawnych bądź podatku od towarów i usług (VAT), a także opłat sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Wysokość maksymalnej taksy notarialnej zależna jest od wartości nieruchomości. Dla wartości powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł taksa wynosi 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł. Od zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu maksymalna stawka jest równa połowie ww. stawki dla sprzedaży prawa własności nieruchomości (§ 3 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, dalej rozporządzenie). Rozporządzenie określa stawki maksymalne, zatem możliwe jest stosowanie przez notariuszy stawek niższych (zob. Obniżka stawek notarialnych!).

Notariusz pobiera ponadto opłatę sądową za złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności, opłata wynosi 200 zł (§ 16 rozporządzenia). Dodatkowo notariusz pobiera opłaty za każdą stronę wypisu aktu notarialnego (25 wierszy), w wysokości 6 zł. Należy pamiętać, iż prócz wypisów dla każdej ze stron czynności, niezbędne będą również wypisy dla sądu wieczystoksięgowego – celem wpisania prawa własności lub hipoteki oraz dla urzędu skarbowego (art. 10 ust. 3a pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dalej pcc).

Czynności świadczone przez notariusza opodatkowane są nadto podatkiem od towarów i usług, zatem do wskazanej taksy należy doliczyć jeszcze 22% tytułem podatku VAT (art. 5, 29, 41 ustawy o podatku od towarów i usług).

Notariusze prócz taksy notarialnej i opłaty sądowej, pobierają także podatek od czynności cywilnoprawnych sporządzanych w formie aktu notarialnego. W niniejszym przypadku będą to umowa sprzedaży oraz ustanowienie hipoteki.

Nie podlegają jednakże podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (art. 2 ust.

3 ustawy pcc). W przeciwnym razie strony obowiązane są zapłacić podatek w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy pcc). Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie również, gdy strona jest zwolniona od podatku od towarów i usług (art. 2 ust. 4 lit. b tiret pierwsze ustawy pcc).

W praktyce podatek ten zapłacimy, gdy kupujemy nieruchomość od osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie jest z niego zwolniona. Obowiązek podatkowy nie powstanie, więc gdy sprzedawcą będzie np. developer bądź przedsiębiorstwo trudniące się obrotem nieruchomościami. W tym przypadkach jednakże przedmiot umowy zostanie opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Stawka podatku VAT w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego wynosi 7% i jest doliczana do ceny sprzedaży (art. 41 ust 12 ustawy o podatku od towarów i usług).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY