e-prawnik.pl Porady prawne

Majątek osobisty każdego z małżonków

Pytanie:

Jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego każdego z małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Majątek osobisty każdego z małżonków

24.4.2012

Konieczne jest przytoczenie przepisu, który reguluje, jakie składniki majątkowe stanowią majątek odrębny każdego z małżonków:

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jak słusznie wskazuje M. Sychowicz: „Kryteria, które zadecydowały o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów do majątku osobistego każdego z małżonków, nie są jednolite. W zasadzie są to: sposób nabycia, przeznaczenie lub charakter tych przedmiotów. Wyliczenie zawarte w art. 33 nie oznacza podziału na wzajemnie wykluczające się człony. W szczególności przedmioty majątkowe wymienione w pkt 3-9 mogą zarazem być przedmiotami wymienionymi w pkt 1 i 2. Tylko przedmioty wymienione w pkt 1 stanowią majątek osobisty ze względu na nabycie ich przed powstaniem wspólności ustawowej. Wszystkie inne przedmioty (pkt 2-10), chociaż zostały nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jedno z nich, nie wchodzą do majątku wspólnego z innych względów.” tak w publikacji „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” (Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152). Istnieje przy tym domniemanie, że majątek nabywany w trakcie małżeństwa należy do wspólnego majątku małżonków. Nie jest to jednakże domniemanie nieobalalne. Jak wskazano w wyrok Sądu Najwyższego -Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 2001 r. II CKN 1194/2000: „Domniemanie faktyczne, że przedmiot majątkowy, nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, stanowi dorobek (art. 32 § 1 kro), może obalić pozwany przez wykazanie (art. 6 kc), że nabycie nastąpiło ze środków finansowych stanowiących jego majątek odrębny (art. 33 pkt 3 kro)”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ