e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązki urzędników samorządowych

Pytanie:

Jakie przepisy obligują urzędników samorządowych do należytego wykonywania swoich obowiązków? Czy są kryteria tych obowiązków i ewentualne sankcje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązki urzędników samorządowych

Obowiązki tego typu oraz sankcje przewidziane za ich niedopełnienie określa przede wszystkim kodeks postępowania administracyjnego (kpa) oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

W świetle kpa organy administracji publicznej (do których zalicza się też organy administracji samorządowej) są m. in. obowiązane prowadzić postępowanie w taki sposób, żeby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. Obowiązane są ponadto udzielać stronom koniecznych informacji, zapewnić im czynny udział w postępowaniu oraz działać szybko.  

Z kolei ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli (...), a w szczególności: 
1) przestrzeganie prawa, 2) wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania, 4) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym, 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami, 6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

Z kolei jeśli chodzi o odpowiedzialność urzędników samorządowych, to podlegają oni zasadom odpowiedzialności takim, jak pracownicy państwowi. Jest to więc odpowiedzialność o charakterze porządkowym lub dyscyplinarnym, w trybie której wymierzone mogą być następujace kary: upomnienie,   nagana,   nagana z ostrzeżeniem,   nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do dwóch lat do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko,   przeniesienie na niższe stanowisko,  wydalenie z pracy w urzędzie.  

 

Potrzebujesz porady prawnej?