Odmowa odbioru robót budowlanych

Pytanie:

"Firma budowlana wykonała elewację bloku mieszkalnego. Inspektor nadzoru nie chce podpisać odbioru robót, ponieważ na elewacji pojawiły się niewielkie rysy, nie wpływają one na bezpieczeństwo użytkowania elewacji, nie pogarszają też efektu wizualnego, ponieważ widać je jedynie z bardzo niewielkiej odległości. Na prowadzone prace wydane zostało pozwolenie na budowę. Nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie. Prace polegały na wykonaniu docieplenia metoda lekką mokrą. Czy inwestor ma prawo nie podpisać odbioru robót budowlanych? Czy tez musi podpisać protokół odbioru w którym zaznaczy jakie prace i do kiedy powinny zostać poprawione."

Odpowiedź prawnika: Odmowa odbioru robót budowlanych

Zakładamy, że zawarta umowa była umową o wykonanie remontu budynku lub budowli (nie umową o dzieło).

Przed przystąpieniem do odpowiedzi na zadane pytanie, konieczne jest poczynienie założenia, że wspomniane w stanie faktycznym określenie „inspektor nadzoru” odnosi się do inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kwestię odbioru robót budowlanych przez inwestora regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o roboty budowlane. Zgodnie z art. 647 kc. odbiór obiektu (lub, jak w tym wypadku, robót budowlanych) jest jednym z obowiązków inwestora. Co oznacza, że inwestor nie może odmówić dokonania odbioru. Ustawa nie precyzuje jednak w jakiej formie taki odbiór ma się odbyć. Jednakże w treści umów i w ustalonej praktyce ma on formę pisemną w postaci tzw. protokołu odbioru. Charakter i skutek sporządzenie i podpisania takiego protokołu wywołuje jednak pewne spory w doktrynie i orzecznictwie.

Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 7 listopada 1997 r. (II CKN 446/97) stwierdził, że protokół odbioru ułatwia, a niekiedy - zwłaszcza przy robotach o wielkich rozmiarach, albo przy tzw. zanikowych - wręcz warunkuje możliwość i prawidłowość rozliczenia stron. Ponadto, SN podkreślił, że w protokole z odbioru, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze (wyrok z dnia 5 marca 1997 IICKN 28/97). Stanowisko to SN podtrzymał w wyroku z dnia 8 stycznia 2004 r. (I CK 24/03). Z zaprezentowanych powyżej orzeczeń wynika, że dokument (protokół) z odbioru stwierdza spełnienie świadczenia prze wykonawcę i stanowi podstawę do rozliczeń między stronami. Jeśli roboty zostały wykonane wadliwie, wówczas inwestor może je zaznaczyć w protokole i ewentualnie wyznaczyć termin do usunięcia wad lub oświadczyć o wyborze innego uprawnienia z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze (np. obniżenie ceny, usunięcie wad na koszt wykonawcy).

W doktrynie prezentowany jest również pogląd sprzeczny ze stanowiskiem SN. Wedle tego poglądu odbiór jest traktowany jako czynność aprobująca. Zgodnie z charakterem prawnym odbioru przedmiotu świadczenia przy umowach rezultatu, do jakich należy zaliczyć umowy o roboty budowlane, a nie tylko jako czynność o charakterze faktycznym, polegającą z reguły na objęciu bezpośredniego władztwa nad rzeczą albo na uzyskaniu możliwości dysponowania nią przez zamawiającego. Jeśli zatem wykonawca zgłasza do odbioru roboty budowlane wykonane z wadami, zamawiający ma prawo odmówić odbioru, gdyż jego dokonanie wyłączyło by odpowiedzialność wykonującego z tytułu rękojmi na podstawie 557 § 1 kc (zwolnieni wykonawcy z odpowiedzialności za wady rzeczy o których zamawiający wiedział).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika