Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoś

Pytanie:

"Mężczyzna w wypadku przy pracy doznał szereg obrażeń w wyniku oparzenia. Ponad 60 % powierzchni ciała zostało oparzone . Przeżył. Niestety ma problemy z chodzeniem w wyniku przykurczy i przerwanych nerwów strzałkowych. Powiatowy zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaliczył mężczyznę do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności na okres roku. Po roku ZDSOoN przedłużył orzeczenie o kolejne 2 lata z tym samym stopniem niepełnosprawności. Orzeczenie nie zostało wydane bezterminowo pomimo posiadanych wyników badań i opinii lekarzy, że dalsza rehabilitacja nie rokuje poprawy stanu zdrowia (tzn. poprawy poruszania się). Czy mogę odwołać się ( i na podstawie jakich art. ustawy) od orzeczenia o stopniu o niepełnosprawności do części dotyczącej okresu na jaki został wydany? "

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoś

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest organem administracyjnym. Od jego orzeczenia przysługuje odwołanie- za pośrednictwem Wojewódzkiego ZDOoN- do sądu okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Orzeczenie wydane przez sąd będzie orzeczeniem w pierwszej instancji, wobec tego stronie będzie służyła jeszcze apelacja. Sądem drugiej instancji będzie sąd apelacyjny.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2003 nr 139 poz. 1328) osoba zainteresowana może w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. (§ 16 ust. 1)

Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Przepisy nie precyzują, w jakim zakresie odwołanie może być wniesione- w szczególności nie ma ograniczenia do wskazania jako podstawy odwołania jedynie ustalenia niepełnosprawności czy jej stopnia. Ponieważ zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 10 rozporządzenia dotyczącym treści orzeczenia zawiera ono także okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność, wydaje się, że możliwe będzie wniesienie odwołania także co do tej części orzeczenia. Przypominamy, że zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które uznano za istotne  w sprawie i udowodnione, dokumentów potwierdzających ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności. Ponieważ zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę ocenę stanu zdrowia wystawiona przez lekarza- przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej i wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji oraz rokowania odnośnie przebiegu choroby, w odwołaniu należy wskazać wyniki badań i opinii lekarzy, których nie wzięto pod uwagę. W postępowaniu odwoławczym przed wojewódzkim zespołem, w sprawach o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, stosuje się taki sam tryb postępowania, jak przed zespołem powiatowym, więc dokumentacja medyczna powinna być przeanalizowana na nowo.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.  Ust. 2 § 15 rozporządzenia stanowi, że w przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, o wydanie orzeczenia o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.  

Wskazane paragrafy rozporządzenia stanowić będą postawę prawną odwołania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika