e-prawnik.pl Porady prawne

Opis przedmiotu zamówienia - lub równoważny

Pytanie:

Zamawiający chce ogłosić przetarg na dostawę materiałów biurowych i interesuje go papier jednej firmy. Czy w siwz można wpisać nazwę firmy (np. X) oraz dodać słowo lub równoważny, spełniający wymogi przynajmniej takie jak firma X? Czy należy opisać dokładnie przedmiot podając opisując cechy techniczne tego papieru takie jak gramatura, wilgotność i nie podawać nazwy firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opis przedmiotu zamówienia - lub równoważny

15.4.2008

Zgodnie z art. 29 ustawy o zamówieniach publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Z uwagi na powyższe nie wydaje się więc dopuszczalne opisanie przedmiotu zamówienia (materiałów biurowych) poprzez wskazanie nazwy firmy, nawet z dodatkiem równoważny. Taki opis byłby dopuszczalny ewentualnie z uwagi na specyfikę przedmiotu.

Dla przykładu warto przytoczyć kilka rozstrzygnięci tego problemu:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych, z dnia 18 grudnia 2007 r., KIO/UZP/10/07:

Z uwagi na określenie zamawianego materiału ze wskazaniem na jednego producenta bez możliwości złożenia ofert równoważnych, przy ponadto nie wykazanej konieczności określenia przedmiotu zamówienia według miejsca pochodzenia należy jednoznacznie stwierdzić, że Zamawiający naruszył art. 29 w zakresie obowiązku opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący do konkretnych potrzeb (zabiegów chirurgicznych), ograniczając konkurencję poprzez uniemożliwienie Odwołującemu złożenia oferty producenta innego niż wyżej wskazanego.

Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych, z dnia 10 maja 2006 r., UZP/ZO/0-1306/06:

Opisanie elementu składowego przedmiotu zamówienia przez wskazanie konkretnego producenta i niedopuszczenia zastosowania elementów równoważnych narusza art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych, z dnia 24 kwietnia 2006 r., UZP/ZO/0-1114/06:

Zamawiający może posłużyć się nazwami własnymi lub w inny sposób określić pochodzenie produktu jeżeli jest to spowodowane m.in. specyfiką przedmiotu zamówienia. W szczególnych sytuacjach dozwolone jest wskazywanie wprost nazwy produktu. Dotyczy to np. sytuacji związanej z koniecznością przekazywania danych, umożliwiających ich przetworzenie za pomocą oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego.

Postanowienie Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych, z dnia 13 stycznia 2006 r., UZP/ZO/0-14/06:

Zamawiający wskazując w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na konkretny produkt a pomijając minimalne wymagania dające obraz realnych oczekiwań co do oferowanego produktu, nie tylko narusza zasadę określoną w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177), ale także zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego dostępu do zamówienia publicznego określone w art. 7 ust. 1, zniechęcając do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących produkty innych marek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ