Paszport dla dziecka urodzonego za granicą

Pytanie:

Urodziłam dziecko za granicą - na Cyprze, miesiąc temu, a teraz okazuje się, że muszę pilnie wyjechać do Polski. W ambasadzie dowiedziałam się,że potrzebują tam nasze akty urodzenia,aby wydać dziecku paszport przynajmniej tymczasowy. Ale po dostarczeniu aktów urodzenia dokumenty wysyłają znowu do Polski i cała procedura trwa ok. 1,5 miesiąca, a ja muszę wyjechać natychmiast. Proszę o udzielenie odpowiedzi co mogę zrobić, żeby przyspieszyć wydanie paszportu. Proszę o udzielenie odpowiedzi co mogę zrobić, żeby przyspieszyć wydanie paszportu, dla dziecka urodzonego za granicą. Wraz ze zmianą ustawy dotyczącej paszportów, wpisywanie dziecka do paszportu rodziców nie jest już możliwe.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście, wraz ze zmianą ustawy dotyczącej paszportów, wpisywanie dziecka do paszportu rodziców nie jest już możliwe.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia, osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego w kraju składa: 

 1. wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego; 

 2. dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; 

 3. odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów; 

 4. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarta związek małżeński za granicą; 

 5. pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna - jeżeli o paszport ubiega się osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych; 

 6. pisemną zgodę rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo orzeczenie sądu rodzinnego w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców; 

 7. dowód uiszczenia opłaty paszportowej. 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia, osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego za granicą składa dokumenty, o których mowa w pkt 1-6, dowód uiszczenia opłaty konsularnej oraz przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego, o których mowa w  pkt 3 i 4, lub inny dokument potwierdzający stan cywilny osoby występującej o wydanie paszportu.

Z powyższych wymagań nie wynika, aby konieczne było przedstawienie aktów urodzenia rodziców, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, konsul może przyjąć odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego (o tym, czy mamy do czynienia z takim przypadkiem decydować będzie konsul). W obecnej ustawie nie został określony termin dla wydawania paszportów w trybie pilnym. Zgodnie z przepisami, paszporty i paszporty tymczasowe za granicą wydaje, odmawia ich wydania konsul. Również ustawa dotycząca czynności konsuli stanowi, że konsul wydaje obywatelom polskim paszporty lub inne dokumenty uprawniające do przekraczania granicy, wznawia ich ważność, dokonuje w nich zmian oraz je unieważnia. W przepisach tych nie znajdują się uregulowania dotyczące przesyłania dokumentów do Polski. Jednakże, w praktyce, najczęściej paszporty ze względów bezpieczeństwa są wystawiane w Polsce. Konsulowie przyjmują wnioski o wydanie paszportu, następnie wysyłają do kraju, a po otrzymaniu gotowych paszportów wydają je wnioskodawcom.

Można również dodać, że istnieje możliwość wydania paszportu przez  ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zgodnie z art. 44 ustawy o dokumentach paszportowych, może on wydać paszport w uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes osoby uprawnionej do otrzymania paszportu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

xmikexpl

17.11.2010 22:20:0

Re: Paszport dla dziecka urodzonego za granicą

a gdzie jest ojciec?? Napisz u notariusza upoważnienie ojca i matki na wyrobienie paszportu i daj osobie na ktore to upowaznienie bedzie.l Musi to byc osoba spokrewniona dośc blisko. Ona zaniesie dokumenty do UW i sprawa załatwiona

krefta

14.6.2010 16:0:22

Re: Paszport dla dziecka urodzonego za granicą

dziecko ma obywatelstwo polskie

obibi

11.1.2010 3:5:43

Re: Paszport dla dziecka urodzonego za granicą

zmien obywatelstwo na obywatelstow normalnego kraju a nie kraju glopkow i i... - a wogole to bylo rodzic w usa

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.8.2017

  Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

  Jeśli urodziło ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 (...)

 • 25.11.2018

  Dowód osobisty dla dziecka

  Jeśli rodzic chce wyjechać z dzieckiem za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej, powinien wyrobić dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, (...)

 • 25.8.2006

  Jak uzyskać paszport?

  Paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, (...)

 • 6.6.2018

  Paszporty w nowym wydaniu

  Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą się motywy graficzne związane z obchodzoną w tym roku rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 • 29.8.2006

  Jak otrzymać dokument paszportowy?

  Prawie każdy z nas podróżuje. Wprawdzie paszport nie jest nam tak potrzebny jak kiedyś, jednak, jak wiadomo, przy wyjeździe do niektórych krajów posiadanie paszportu jest niezbędne. Może on również (...)