Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego

Pytanie:

Czy podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego wymaga zmiany umowy najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustalenie wysokości czynszu najmu stanowi zasadniczy element umowy najmu, bez której jest zawarcie nie jest możliwe. Zmiana czynszu najmu stanowi istotną zmianę umowy. Tym samym co do zasady wprowadzenie takiej zmiany powinno nastąpić w drodze zmiany umowy (zawarcie do niej aneksu).

Powyższy wniosek na gruncie umowy najmu jest jednakże nie do końca prawidłowy. Nie uwzględnia bowiem uprawnienia wynajmującego statuowanego w art. 6851 Kodeksu cywilnego. Wskazany przepis stanowi:

Art. 6851. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jak wskazuje przy tym H. Ciepła: Komentowany przepis stanowi wyjątek od zasady swobody umów, uprawnia bowiem wynajmującego do jednostronnej zmiany jednego z przedmiotowo istotnych elementów umowy najmu lokalu, zarówno mieszkalnego, jak i użytkowego, zawartej na czas oznaczony bądź nieoznaczony. (…) Wypowiedzenie dotychczasowego czynszu jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron umowy. Jego skuteczność więc jest niezależna od zgody drugiej strony i wypowiedzenie zostaje dokonane także wówczas, gdy odmawia ona przyjęcia go do wiadomości1.

1 Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II, Warszawa 2011 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie X) ss. 2024.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

zapytam

3.4.2012 23:8:4

Re: Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego

No to w końcu jaka jest odpowiedź na to pytanie?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY