Podział kwoty uzyskanej z licytacji ruchomości

Pytanie:

Mojemu dłużnikowi zająłem rachunki bankowe i samochód. Wartość samochodu jest sporo niższa od długu. Nie jestem też jedynym wierzycielem, który wnioskował o zajęcie ruchomości dłużnika. Czy jest możliwość w jakiś sposób przejąć zajęty samochód bez potrzeby czekania, czy znajdzie się chętny na licytacji lub ewentualnie czy można samemu wziąć udział w licytacji i kupić samochód? Ostatecznie pieniądze z licytacji komornik przecież mi zwróci jako wierzycielowi. Ile komornik zatrzyma sobie tytułem kosztów egzekucji, aby uniknąć sytuacji, że całość kwoty, którą ewentualnie wylicytuję, komornik zatrzyma jako należne mu koszty, ponieważ dług wynosi wraz z odsetkami ok. 300 tys. zł, opłata egzekucyjna 44 tys. zł, a wartość samochodu wg oszacowania - 60 tys. zł. Czy nie będzie tak, że owe 44 tys. zł komornik zatrzyma sobie w pierwszej kolejności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku egzekucji ruchomości w drodze licytacji. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.

Nie ma przeszkód, aby wierzyciel uczestniczył w licytacji i w przypadku zaoferowania najwyższej ceny nabył przedmiot licytacji.

Zgodnie z art. 1025 kpc z kwoty uzyskanej z egzekucji roszczenia zaspokaja się w następującej kolejności:

  1. koszty egzekucyjne,
  2. należności alimentacyjne,
  3. należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika,
  4. należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską,
  5. należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,
  6. należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej,
  7. należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej,
  8. należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych,
  9. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję,
  10. inne należności.

Z przytoczonego przepisu wynika, że koszty egzekucyjne mają pierwszeństwo przed roszczeniem wierzycieli, więc komornik w pierwszej kolejności potrąci z uzyskanej kwoty koszty egzekucji w całości, a dopiero w dalszej kolejności (jeżeli nie będzie żadnych innych roszczeń o wyższym pierwszeństwie) roszczenia wierzycieli egzekwujących. Ponadto jeżeli nie jest Pan jedynym wierzycielem egzekwującym kwota pozostała po zaliczeniu kosztów egzekucji zostanie podzielona pomiędzy pozostałych wierzycieli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: