Przydział lokalu komunalnego

Pytanie:

Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład której wchodzi osoba będąca radnym miejscowej Rady Miejskiej. Opinie te są później wiążące w dalszym toku postępowania i faktycznie rozstrzygają o sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Czy Burmistrz miasta powołując zarządzeniem skład komisji do opiniowania wniosków o przydział mieszkania komunalnego może ustanowić jej członkiem radnego Rady Miejskiej? Jeżeli jest to naruszenie prawa to czy odrzucone w ten sposób wnioski o przydział mieszkania są skuteczne? Czy jeżeli procedura przydziału mieszkań jest ściśle określona to czy uznaniowe opiniowanie wniosków o przydział mieszkania nie jest sprzeczne z ustawą o ochronie praw lokatorów i wykonawczymi przepisami prawa lokalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy Rada gminy uchwala (co oznacza, że ma obowiązek uchwalić): 

  • wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

  • zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

  1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

  2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

  3. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

  4. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

  5. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

  6. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

  7. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2. 

Jeśli działania stanowią tylko wypełnienie punktu piątego, to należałoby uznać, że sposób przyznawania lokali w danej gminie jest prawidłowy. Zakładamy, że tak właśnie jest, ponieważ gmina ma obowiązek podjąć omawianą uchwałę. Warto tu jednak wskazać, iż tzw. komisje mieszkaniowe mogą być wyłącznie organem kontrolnym (opiniodawczym), a rada gminy nie może wyposażyć komisji mieszkaniowej w kompetencje organu wykonawczego gminy z zakresu gospodarowania mieniem gminy (tak wyrok NSA z 20 marca 2002 r., II SA/Wr 177/02, OSS 2002, nr 3, poz. 73).  

Odpowiadając na pytanie Jeżeli jest to naruszenie prawa to czy odrzucone w ten sposób wnioski o przydział mieszkania są skuteczne?  Należy stwierdzić, że nawet jeśli komisja działa niezgodnie z prawem,  nie powoduje to, że wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie i, że można żądać zawarcia umowy.  

Naszym zdaniem nie stanowi naruszenia prawa udział w komisji mieszkaniowe członka rady gminy. Komisja mieszkaniowa spełnia funkcję kontroli społecznej, jej członkiem może więc być osoba  reprezentująca mieszkańców gminy w radzie. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Andrzej

28.10.2011 9:15:59

Re: Przydział lokalu komunalnego

mam pytanie mama była głównym najemcą mieszkania komunalnego a ja jako syn byłem zameldowany razem od 1972r.Teraz mama zmarła czy mi należy się to mieszkanie z urzedu,jetem jako jedyny zameldowany. Jednak chcę powiedzieć że jestem żonaty (nie mamy rozwodu) choć moja żona mieszka gdzie indziej ze swoją mamą jedocześnie jest ona właścicielem tamtego mieszkania proszę podpowieć czy ja będę miał jakieś kłopoty z tytuł że ona jeśt właścicielką tamtego mieszkania. proszę o pomoc prawną zgóry dziękuje.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: