Składniki majątku po rozwodzie oraz jego podział

Pytanie:

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W skutek ustania wspólności ustawowej dotychczasowa wspólność majątkowa ulega

przekształceniu we wspólność podobną do wspólności majątku spadkowego (art. 1035 Kodeksu cywilnego [ dalej k.c.] ) i

zbliżoną do współwłasności rzeczy w częściach ułamkowych. Jest to wspólność określonej masy

majątkowej należącej do małżonków lub ich następców prawnych. Obejmuje ona jedynie aktywa

wchodzące w skład majątku objętego wspólnością ustawową, nie obejmuje zaś długów

obciążających ten majątek (tak Marek Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,

Warszawa 2009 rok). Przedmiotem tej wspólności są zarówno poszczególne przedmioty

majątkowe, jak i masa majątkowa, w skład której wchodzą te przedmioty - rzeczy ruchome i

nieruchome oraz wszelkie inne przedmioty majątkowe (ściśle mówiąc prawa przysługujące do

nich), jak również inne prawa oraz roszczenia, które wchodziły w skład majątku objętego

wspólnością ustawową. Po ustaniu wspólności ustawowej zamiast dotychczasowych trzech

majątków małżonków (majątek wspólny i majątki osobiste każdego z małżonków) pozostają dwa

majątki, każdy należący do jednego z małżonków lub ich następców prawnych. Każdy z tych

majątków obejmuje dotychczasowy majątek osobisty jednego z małżonków oraz przypadający

temu małżonkowi udział w dotychczasowym majątku wspólnym. Podział majątku wspólnego po

ustaniu wspólności ustawowej nie został w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym uregulowany ani

wyczerpująco, ani samodzielnie. Poza sprawami uregulowanymi w artykułach 43, 45 i 46 k. r. i o.

przepis ten nakazuje do podziału majątku wspólnego odpowiednio stosować przepisy o dziale

spadku (art. 1035, 1037-1046, 1070 i 1079 k.c.) Przepisy te także nie regulują działu spadku

wyczerpująco i samodzielnie, lecz art. 1035 i 1070 k.c. odsyłają co do kwestii w nich

nieuregulowanych do przepisów o zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych, tzn. art.

210 - 221 k.c., które do działu spadku stosuje się odpowiednio. Podział majątku wspólnego może

nastąpić na mocy umowy bądź orzeczenia sądu (art. 1037 par. 1 k.c.). Wydaniu takiego orzeczenia

służy postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między

małżonkami (art. 566 - 567 k.p.c.). Podziału majątku wspólnego może również, na wniosek

jednego z małżonków, dokonać sąd w wyroku orzekającym rozwód lub w orzeczeniu o separacji,

jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58

par. 3 k.r. i o.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: