Służebność gruntowa

Pytanie:

Strony zawarły ugodę sądową na podstawie której nieruchomości pana a i pana b zostały obciążone zostały służebnością przejazdu i przechodu na rzecz nieruchomości pana c. ugoda został zawarta 2 lata temu. DO dnia dzisiejszego w księgach wieczystych nie ma żadnej wzmianki o fakcie ustanowienia służebności Kto powinien zgłosić fakt ustanowienia służebności do ksiąg wieczystych - Sąd cywilny z urzędu czy pan a i pan b, czy też może pan c? Jeżeli nadal to nie zostało zgłoszone - to w jaki sposób pan c może uzyskać taki wpis , jak najkrótszą i najbardziej ekonomiczną drogą - postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawa nie regulują wprost kwestii tego, kto jest zobowiązany do złożenia w sądzie wieczystoksięgowym wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej tej służebności (art. 36 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nakłada na sądy i inne organy państwowe obowiązek poinformowania sądu wieczysto księgowego jedynie o zmianie właściciela nieruchomości, a nie ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego). Dla samego powstania takiej służebności wpis w księdze wieczystej nie jest konieczny, konieczne jest jedynie ustanowienie służebności w odpowiedniej formie.

Zgodnie z art. 31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: Wpis (w księdze wieczystej - przy. red.) może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu.  

Przepis ten ustanawia niejako wymóg minimalny, podstawą wpisu w księdze wieczystej mogą być także dokumenty opatrzone formą bardziej kwalifikowaną niźli wskazany wyżej podpis notarialnie poświadczony (np.: akt notarialny). Za dokument taki przez literaturę prawniczą uznaj się także ugodę sądową (tak S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, ss. 536). Zgodnie z art. 32 wspomnianej wyżej ustawy, dla wpisu ograniczonego prawa rzeczowego wystarczający jest dokument zawierający oświadczenie woli właściciela nieruchomości, która tym prawem ma zostać obciążona. Ugoda sądowa jest formą umowy, a zatem zawiera oświadczenie woli właściciela nieruchomości o obciążeniu jego nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (w tym wypadku służebnością).

Z powyższych uwag wynika, iż jeżeli właściciel nieruchomości, na rzecz której ustanowiono służebność, dysponuje odpisem ugody wraz z odpisem postanowienia sądu, zatwierdzającym tą ugodę (z klauzulą prawomocności), to jest to naszym zdaniem wystarczająca podstawa do złożenia wniosku do sądu wieczysto księgowego o wpisanie do ksiąg wieczystych odnośnych nieruchomości odpowiednich służebności. Jest to na pewno bardziej ekonomiczna i szybsza droga, niż postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: