Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Pytanie:

"Na walne zebrania Spółdzielni mieszkaniowej przychodzi znikoma ilość członków. Ta niewielka garstka osób decyduje o losach kilku tysięcy nieobecnych na zebraniu członków spółdzielni - często podejmowane są uchwały szkodliwe dla spółdzielni. Jak założyć skuteczny protest i jaki przyjąć tryb postępowania, aby wadliwą uchwałę uchylić i czy takie działania można podjąć tylko na walnym zebraniu członków? "

Odpowiedź prawnika: Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, iż:

Art. 83. 8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Ustawa nie przewiduje więc żadnego kworum. Zasadą jest, że nie ma znaczenia ilu członków spółdzielni postanowi osobiście zadbać o swoje interesy i udać się na walne zgromadzenie. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.

Jeżeli uważa Pan, że uchwała narusza prawa członków wspólnoty, bądź też jest niezgodna z prawem, zwracamy uwagę na możliwość zaskarżenia podjętej uchwały, która została przewidziana w ustawie Prawo spółdzielcze:

Art. 42. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

§ 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

§ 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

§ 4. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Fran 2017-01-29 14:10:45

    Marna ta pomoc prawnika, bo przeciez kazdy wie jak funkcjonuje takie pseudo walne zebranie. Rozumiem, że sens pytania poszukującego pomocy prawnej BRZMIAŁ: jak poradić sobie z tym beznadziejnie bezczelnym procederem zatwierdzania uchwał przez trzy znajome spółdzielni osoby.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika