Status przewodniczącego rady gminy

Pytanie:

Niedługo zostanie powołana nowa rada gminy. Jaki jest status prawny przewodniczącego rady gminy, jeżeli chodzi o jego funkcję, zatrudnienie i wynagrodzenie? Czy w związku z pełnioną funkcją podlega on ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu? Kto ustala jego wynagrodzenie? Czy przewodniczący rady podlega jakiejś ochronie prawnej, czy przysługują mu szczególne, w porównaniu do pozostałych radnych, przywileje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Posiadania statusu przewodniczącego łączy się z określoną funkcją, która nie jest podstawą do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym czy społecznym. Z tytułu pełnionej funkcji nie jest ustalane wynagrodzenie i nie wiąże strony żaden stosunek pracy. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat. Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy. Również wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

W związku z wykonywaniem mandatu radny (a nie tylko przewodniczący) korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona wyżej oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego (przewodniczący).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.11.2018

  Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • 31.10.2018

  Jak uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych?

  Jeśli ktoś potrzebuje uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), to może złożyć wniosek o udostępnienie danych - osobiście w urzędzie gminy lub listownie.

 • 12.2.2014

  Kto musi uiścić opłatę miejscową?

  Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: w miejscowościach posiadających korzystne właściwości (...)

 • 11.12.2017

  Nowy, stary rząd

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów. Powołał też członków Rady Ministrów. Prezydent odebrał również (...)

 • 18.8.2009

  Opłata uzdrowiskowa od przebywających w uzdrowiskach

  Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących (...)