Termin zgłoszenia pełnomocnika spółdzielni

Pytanie:

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadziła ujawnianie w rejestrze także pełnomocników między innymi spółdzielni oraz zakres ich pełnomocnictwa. Jaki jest termin dokonania zgłoszenia do sądu tych pełnomocników celem ich ujawnienia w rejestrze? Czy został zakreślony jakiś termin ustawowy, czy też nie? Jakie są konsekwencje nie dokonania tego zgłoszenia od razu, lecz dopiero przy najbliższej zmianie wpisu podlegającej opłacie? Czy takie zgłoszenie podlega opłacie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście, z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006 r. Nr 208, poz. 1540), która m.in. wprowadziła obowiązek zamieszczania w Rejestrze danych dotyczących pełnomocników spółdzielni.

Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy powinien wezwać obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych (art. 24).

Od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę stałą w wysokości 400 zł (oraz 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.12.2007

  Niektóre prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości niebędących członkami spółdzielni

  Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mieszkaniowej powinni partycypować w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 12.5.2005

  Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

  Ustanie członkostwa spółdzielni może mieć różnorakie podłoże. Poczynając od zdarzeń zupełnie niezależnych od członka jak jego śmierć, przez wystąpienie ze spółdzielni na życzenie członka, (...)

 • 7.12.2011

  Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

  Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (zgłoszenie (...)

 • 25.11.2017

  Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

  W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Przede wszystkim może uzyskać go strona zwolniona od kosztów (...)