Urządzenia na cudzym gruncie

Pytanie:

Firma X bez mojej zgody postawiła tuż obok mojej działki słup telegraficzny i rozpięła na nim swoje łącza. Dokonała tego w trakcie trwania prac budowlanych na mojej działce. Dwa z tych słupów przebiegają przez teren mojej działki, na której obecnie trwa budowa. Nie dość, że rozpięte łącza stanowią przeszkodę w wykonywaniu prac budowlanych, to w dodatku uniemożliwiają mi w przyszłości zagospodarowanie działki m.in. według moich planów. Poza tym, nawet gdybym nie przeprowadzał jakichkolwiek inwestycji na terenie mojej działki, nie chciałbym, aby przez jej teren przebiegały jakiekolwiek kable. Co istotne, nie ustanawiałem żadnej służebności gruntowej wobec osób trzecich. Żadne zapisy służebności gruntowej nie figurowały w księdze wieczystej przy zakupie działki budowlanej. W jaki sposób nakłonić firmę X do zmiany przebiegu kabli, tak, aby nie znajdowały się one na terenie mojej działki? Proszę o podanie interpretacji prawnej z podaniem przepisów prawa, na które mógłbym się powołać w piśmie do tej firmy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z pytania wydaje się jasno wynikać, że firma X naruszyła Pańskie prawo własności. Usytuowanie słupów oraz linii wysokiego napięcia na cudzym gruncie znacząco ogranicza wykonywanie prawa własności przez właściciela. Prawo cywilne przewiduje szereg roszczeń służących ochronie naruszonego prawa własności. Art. 222 par. 2 kodeksu cywilnego stanowi, że przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Głównym zatem uprawnieniem właściciela wynikającym z powołanego przepisu prawa będzie roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (przez usunięcie wspomnianych wyżej urządzeń z jego nieruchomości) oraz zaniechanie naruszeń. Właścicielowi przysługują również tzw. roszczenia uzupełniające. Na plan pierwszy wysuwa się tutaj roszczenie o zapłatę przez naruszającego wynagrodzenia za tzw. bezumowne korzystanie z rzeczy na podstawie art. 225 kc w związku z art. 224 par. 2 kc. Przepis ten stanowi, że obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze (jakim jest w opisywanej sprawie firma X) względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy (czyli - w myśl art. 224 par. 2 kc - jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył). Jednakże samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego.

Reasumując, właścicielowi gruntu, na którym przebiegają słupy energetyczne z liniami napięcia może żądać od podmiotu naruszającego jego prawo własności, aby usunął te urządzenia z jego działki albo zapłacił wynagrodzenie za korzystanie z jego działki. Zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego dla oceny dobrej lub złej wiary znaczenie ma nie wiedza o tym, kto jest właścicielem obciążonej nieruchomości, ale przekonanie naruszającego co do tego, czy przysługuje mu wykonywane prawo. Wydaje się zasadne, aby właściciel zwrócił się do naruszającego jego prawo z oficjalnym pismem, w którym zaproponuje albo zawarcie stosownej umowy dotyczącej korzystania z nieruchomości właściciela (ustanowienia służebności za stosowną odpłatnością), usunięcie słupów, zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości. Wszystkie wspomniane roszczenia zasługują na uwzględnienie, nie ma bowiem wątpliwości, że doszło do samowolnego naruszenia cudzego prawa własności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Iwona Wilgowicz

12.8.2011 20:32:5

Re: Urządzenia na cudzym gruncie

I tak jest na Mojej działce . Nie wiem jakim cudem wodociągi zapaskudziły Nam duży ogród. Wiem,że zapytano się o zgodę osobę , która absolutnie nie była właścielem posiadłości. Nie chce tego wodociągu na Naszym ogrodzie to Nasza działka prywatna i nikt za to Mi nie płaci a ludzie okoliczni korzystają z tego i się cieszą. Natomiast sama Instytucja Wodociągów ma święty spokój bo skróciła sobie drogę, materiał , czas i pieniądze . Wiem jedno,że muszę z tym porządek zrobić i zrobię nawet na drodze sądowej.

ANTY JELEŃ

18.10.2010 11:11:25

Re: Urządzenia na cudzym gruncie

SZANOWNI PAŃSTWO ! INSTYTUCJA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ TO CWANA RZECZ WYMYŚLONA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTW , KTÓRE CZĘSTO W BEZMYŚLNY SPOSÓB NISZCZYŁY NASZE MIENIE. USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI CZĘSTO NIE ODZWIERCIEDLA OCZEKIWAŃ WŁAŚCICIELA GDYŻ SUMA SŁUŻEBNOŚCI WYNOSI SYMBOLICZNĄ KWOTĘ , (PŁATNĄ NA ROK ) KTÓRA NIE ODZWIERCIEDLA WARTOŚCI GRUNTU. PRZYKŁAD - DZIAŁKA ROLNA1000 METROWA W ŁODZI ROCZNA SŁUŻEBNOŚĆ WYNOSI 1800 ZŁ !!! I CZY WY WŁAŚCICIELE ZGODZICIE SIĘ NA TRWAŁE OGRANICZENIE WASZEGO PRAWA ZA PODPISANIE SŁUŻEBNOŚCI ZA JAŁMUŻNE ??? ARTYKUŁ TEN DEDYKUJE WŁAŚCICIELOM KTÓRZY JESZCZE MIELI TROSZECZKĘ WIARY ŻE INSTYTUCJA SŁUŻEBNOŚCI TO OFICJALNE OKRADANIE WŁAŚCICIELI JUŻ ZAJĘTYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZ INFRASTRUKTURĘ !!!!

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.4.2017

  Uprawnienie małżonka spadkodawcy do żądania przedmiotów urządzenia domowego

  Małżonkowi spadkodawcy, który dziedziczy z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, poza zstępnymi spadkodawcy mieszkającymi z nim razem w chwili jego śmierci, przysługuje na mocy art. 939 (...)

 • 9.12.2016

  Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania (...)

 • 7.9.2016

  Czy szkoła może wykorzystywać wizerunek dziecka? Czy wymagana jest zgoda rodzica?

  Co do zasady na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, szkoła potrzebuje zgody. Wynika to z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym: Rozpowszechnianie (...)

 • 15.7.2017

  Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • 26.9.2017

  Opłaty reprograficzne

  W związku z korzystaniem z utworów w ramach dozwolonego użytku, uzyskiwane przez twórców dochody ulegać mogą w pewnym zakresie pomniejszeniu, ustawodawca stara się ten uszczerbek (...)