Waloryzacja czynszu w umowie najmu

Pytanie:

"Mam taki zapis w umowie najmu lokalu handlowego cytuje: ?czynsz może być waloryzowany przez najemcę nie częściej niż raz w roku według wskaźnika GUS wzrostu cen dóbr i usług.? Mam pytanie czy ten zapis ma jakąkolwiek moc prawną? Moje wątpliwości budzi fakt nie podania z jakiego okresu ma być ten wskaźniki, no i w ogóle pojęcie wzrostu cen i dóbr, nie znalazłem takiego wskaźnika w GUSIE."

Odpowiedź prawnika: Waloryzacja czynszu w umowie najmu

Z opisu wynika, że w umowie najmu została zawarta tzw. klauzula waloryzacyjna. Jest to zastrzeżenie umowne, przez które strony umawiają się, że wykonanie zobowiązania nastąpi poprzez spełnienie świadczenia (najczęściej pieniężnego) w rozmiarze lub ilości wynikających z określonego miernika. W tym przypadku jako taki miernik został przyjęty wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zapis taki jest jak najbardziej wiążący. W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 [1] kc). Skoro jedna strona umowy zaproponowała taką klauzulę waloryzacyjną, a druga poprzez złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na najem zgodziła się na takie rozwiązanie, to jest ono aktualne między stronami. Zapis taki nie jest sprzeczny z prawem, ma on na celu zabezpieczenie obu stron kontraktu przed ryzykiem zmiany wartości świadczenia umownego (najczęściej pieniądza krajowego).

Po drugie waloryzacji czynszu dokonuje wynajmujący, a nie najemca. Czynsz płaci się przecież wynajmującemu, a nie najemcy, i to pierwszy z tych podmiotów ustala wysokość czynszu.

Niedookreślenie przez strony z jakiego okresu należy brać pod uwagę dany wskaźnik może budzić wątpliwości. W praktyce najczęściej bierze się pod uwagę wskaźnik za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji (ale jest to wyraźniej ujmowane w umowach). Jednak w grę może wchodzić też miesięczny, kwartalny, półroczny wskaźnik w poprzednim roku. W razie sporu należy się kierować treścią art. 65 § 2 kc, zgodnie z którym w umowach należy raczej badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, niż opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Niemniej jednak taki niepełny zapis świadczy o pewnej niestaranności obu stron umowy.

Indeks cen towarów i usług jest jednym z najpopularniejszych na świecie miernikiem inflacji. A zatem czynsz w opisywanym przypadku będzie po prostu waloryzowany o wskaźnik inflacji (http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1632_PLK_HTML.htm).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ader 2016-12-18 00:08:33

    Człowieku, przede wszystkim czynszu najmu nie waloryzuje najemca tylko wynajmujący. I druga sprawa. Jeśli podpisywałeś umowę to wiesz co względem waloryzacji ustalaliście. Najprawdopodobniej wynajmujący z przymrużeniem oka, potraktował najemcę (jak idiotę) robiąc taki zapis.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika