e-prawnik.pl Porady prawne

Warunek przetargu ograniczający konkurencję

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym jako jeden z warunków uczestniczenia w przetargu postawionych przez zamawiającego jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu biurowego, który będzie stanowił przyszłą siedzibę Oferenta. Umowa ma być zawarta na okres 3 lat i dotyczy zarządu nieruchomościami zasobem komunalnym Gminy. Czy takie działanie Zamawiającego nie stanowi naruszenia przepisów ustawy "prawo zamówień publicznych" w zakresie ograniczenia konkurencji? Czy w przypadku przegranej w przetargu mogę mieć roszczenie do Zamawiającego o zwrot kosztów pozyskania takiego lokalu do celów sporządzenia oferty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Warunek przetargu ograniczający konkurencję

5.10.2006

Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

W odniesieniu do konkretnego przedmiotu zamówienia zamawiający ma prawo precyzować, jakie wymagania muszą być spełnione, by dany wykonawca mógł wziąć udział w przetargu. Przy czym zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Jak się domyślamy w przetargu udział wezmą wykonawcy, którzy zawodowo zajmują się zarządem nieruchomościami - posiadają wymaganą prawem licencję. Zakładamy też, że Państwo, jako potencjalni wykonawcy, prowadzą działalność gospodarczą. W takim przypadku, zależnie od konkretnego przypadku, określone jest miejsce wykonywania działalności lub siedziba, odpowiednio w ewidencji działalności gospodarczej lub w KRS. Dlatego wydaje się, iż wymaganie przez wykonawcę przedstawienia tytułu prawnego lokalu biurowego może naruszać konkurencje, skoro np. dla prowadzenia danej działalności wystarczy prowadzenie biura w mieszkaniu. Z drugiej jednak strony w określonym przypadku posiadanie lokalu biurowego można zaliczyć do potencjału technicznego wykonawcy. Warto jednak wskazać, że dokument potwierdzający tytuł prawny nie znajduje się na liście dokumentów, jakich może żądać zamawiający, określonych rozporządzeniem.

Inaczej sprawa przedstawiałaby się, gdyby wymóg posiadania takiego lokalu wynikał z przedmiotu zamówienia (usług). Np. specyfikacja może wymagać, by zarządca przyjmował interesantów w określonych godzinach i w pomieszczeniu spełniającym określone wymogi. Brak jednak podstaw do żądania zwrotu kosztów poniesionych z zakupem lub wynajmem lokalu biurowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Warunek przetargu ograniczający konkurencję

XYZ

5.9.2009 7:15:0

Re: Warunek przetargu ograniczający konkurencję

Jak się pisze przetargi pod konkretną firmę to tak jest. W Polsce w tych sprawach panuje jeszcze komuna. Mnnie odrzucili z przetargu za to, że rama okienna jest o 1 milimetr za wysoka. To absurd


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ