Wniosek o NIP i REGON w imieniu wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie:

Czy członek wspólnoty mieszkaniowej jest uprawniony do złożenia w jej imieniu wniosku o przydzielenie nr NIP i REGON?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ulega wątpliwości, iż zgłoszenie wniosku o wpis do REGON-u i dokonanie zgłoszenia we właściwym urzędzie skarbowym jest czynnością zwykłego zarządu. Co za tym idzie, co do zasady znajdzie zastosowanie art. 201 k.c., który stanowi: Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Jednocześnie należy zauważyć, iż od podanej powyżej zasady już sam Kodeks cywilny przewiduje odstępstwo. Zgodnie bowiem z art. 209 k.c. każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Jak stwierdza S. Rudnicki: Art. 209 dotyczy tzw. czynności zachowawczych, których funkcją jest ochrona wspólnego prawa do przedmiotu współwłasności. Czynności te należą do zarządu rzeczą wspólną (art. 201). Ich wyodrębnienie jest spowodowane właśnie rolą, którą spełniają, i celem, do którego zmierzają. One to przemawiają za przyznaniem każdemu współwłaścicielowi uprawnienia do samodzielnego podejmowania czynności faktycznych i prawnych w celu zachowania i ochrony wspólnego prawa, bez konieczności uzyskiwania zgody większości (art. 201). W tym sensie art. 209 jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 201 lub wyjątkiem od zasady określonej w art. 2011. Powstaje zatem pytanie, czy dokonanie powyższych czynności należy do katalogu czynności zachowawczych. W tym kontekście należy zauważyć, iż ustawodawca nie zdecydował się na podanie definicji legalnej pojęcia „czynności zachowawczych”, oddając doktrynie i judykaturze wypełnienie treścią tego pojęcia. Jednakże zarówno w literaturze jak i orzecznictwie, do którego mamy dostęp nie ma wprost odpowiedzi na powyższe pytanie. Z istoty jednakże czynności zachowawczych, definiowanych jako czynności niezbędne i zmierzające do zachowania wspólnego prawa, można wyciągnąć wniosek, że dokonanie przez współwłaściciela powyższych zgłoszeń mieści się w katalogu czynności zachowawczych. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim fakt, iż są to obowiązki nałożone na wspólnotę ex lege, a ponadto ich niewykonanie jest zagrożone sankcją karną (por. np. art. 57 i 58 u.s.t.). Tym samym współwłaściciel jest uprawniony do podjęcia takich czynności i co za tym idzie jego działania nie można w tej kwestii określić jako bezprawne.

1S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, LexPolonica.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY