Wypadek przy pracy a umowa zlecenia.

Pytanie:

"Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia uległ wypadkowi w czasie wykonywania zleconych prac. Czy dla tego pracownika sporządza sie protokół powypadkowy? Jakie uprawnienia co do świaczeń z ZUS zachowuje ten pracownik? "

Odpowiedź prawnika: Wypadek przy pracy a umowa zlecenia.

 

W razie wypadku przy pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia nie sporządza się protokołu, lecz kartę wypadku. Osoba, która uległa takiemu wypadkowi, powinna zgłosić wypadek odpowiednim podmiotom, które obowiązane są do jej sporządzenia. W przypadku umowy zlecenia będzie to:

  • pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy, lub

  • podmiot z którym zawarta została umowa zlecenia, w stosunku do osoby wykonującej taka umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy.

Kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach. Pierwszy otrzymuje poszkodowany, drugi pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności wypadku, a trzeci przekazywany jest do ZUS, o ile zdarzenie uznano za wypadek przy pracy. Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć,które nastąpiło w trakcie ubezpieczenia z danego tytułu podczas wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Kwestia świadczeń z ZUS jest bardziej złożona i zależy od rodzaju ubezpieczenia, któremu podlega zleceniobiorca. Osoby, które pracują wyłącznie na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a wypadkowemu, gdy praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest w tym wypadku dobrowolne. Gdy osoba pracuje na umowę zlecenie oraz równocześnie jest zatrudniona w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę, gdzie otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu – z umowy zlecenia podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie rentowe i emerytalne są wówczas dobrowolne.

Osobom, które uległy wypadkowi przy pracy przysługują następujące świadczenia:

1) zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy,

2) świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,

3) zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

4) jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

5) jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

6) renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy,

7) renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną wypadkiem przy pracy,

8) renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy,

9) dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,

10) dodatek pielęgnacyjny,

11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Więcej o tym można znaleźć w artykule Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Judi862 2013-01-27 15:13:37

    Zwracam się do Państwa z pytaniem, uległam wypadkowi i chciałabym się dowiedzieć jakie świadczenia z tego tytułu mi przysługują. Pracuje na umowę o prace ale moja firma współpracuje z agencja pracy, z którą podpisałam umowę zlecenie. Umowa ta pozwala mi na prace w soboty w mojej firmie, tyle ze wynagrodzenie za ten dzień wypłaca mi agencja. Wraz z kolegami z pracy ulegliśmy wypadkowi samochodowemu gdy na polecenie pracodawcy jechaliśmy na magazyn który należny do naszej firmy. Czy przysługuje mi stuprocentowe zwolnienie lekarskie i czy mam szanse na odszkodowanie z ZUS-u???? Dodam, ze praca odbywała się w sobotę. Dowiedziałam się ze zakład pracy umywa od tego ręce a ja z powodu tego wypadku trafiłam do szpitalu w którym spędziłam cztery dni i jestem nadal na zwolnieniu lekarskim. Z góry dziękuje za jakikolwiek odzew!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika