Wypłata dywidendy z kapitału rezerwowego

Pytanie:

Kodeks spółek handlowych przewiduje pobieranie zaliczek na poczet przyszłego zysku, ale spółka z o.o. nie ma w umowie zapisu przewidującego takiej możliwość. Czy w związku z tym udziałowcy na podstawie uchwały mogą wypłacać dywidendę z tzw. kapitału rezerwowego, na którym nagromadziło się sporo środków powstających z corocznego przeznaczania wyniku finansowego na ten kapitał skoro umowa spółki okoliczności takiej nie przewiduje? Czy istnieją jakieś szczególne wymagania tzn. sporządzenie bilansu, wyniku na dzień uchwały, czy też wystarczy jedynie uchwała i środki pieniężne na koncie stwarzające możliwość wypłaty dywidendy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Na gruncie przepisów ustawy o rachunkowości podstawą do ustalenia zysku jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Rok obrotowy zasadniczo pokrywa się z rokiem kalendarzowym (może on być wydłużony umową spółki w przypadku, gdy spółka powstała w ciągu roku poprzedzającego lub obejmować okres kolejnych dwunastu miesięcy, zgodnie z umową spółki). Uchwała jest niezależnym elementem od sporządzenia bilansu. Oba te elementy są wymagane by można było dokonać wypłaty dywidendy.

Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. Zatem wypłata zaliczki jest dopuszczalna, jeżeli umowa spółki zawiera postanowienie upoważniające zarząd do wypłaty takich zaliczek. Nie jest dopuszczalne postanowienie umowne przewidujące, iż o wypłacie decydować ma inny organ spółki (np. zgromadzenie wspólników). Jeśli umowa spółki takiej zaliczki nie przewiduje, to nie jest możliwe wypłacenie zaliczki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: