Wypłata zysków przez wspólników spółki jawnej

Pytanie:

Mam zamiar założyć spółkę jawna ze wspólnikiem w równych udziałach po 50%. Ponadto prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym sprzedawać do nowopowstałej spółki towary i usługi niematerialne. Jeżeli spółka osiągnie zysk to w jaki sposób możemy te pieniądze użyć do swoich prywatnych potrzeb? Czy po prostu przelać na konto prywatne 50% dla mnie a 50 dla wspólnika, czy jest to bardziej skomplikowane? Czy mogę sprzedawać towary i usługi do nowej spółki jawnej? Czy są jakieś ograniczenia w takim procesie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W niniejszej sytuacja zastosowanie będą miały przepisy Tytułu II Działu I Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 Poz. 1037); dalej: ksh.

Zgodnie z art. 52 § 1 ksh: Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

 

Podział zysku, o którym mowa w komentowanym przepisie, następuje na kwoty przypadające każdemu wspólnikowi z tytułu udziału w zysku. Wspólnik może żądać podziału zysku i wypłaty należnej mu części tego zysku z końcem każdego roku obrotowego czyli - mówiąc ściślej - począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego (który z reguły rozpoczyna się 1 stycznia). Przepis powyższy sugeruje, że jest to roszczenie względem drugiego wspólnika.

Zastanowić się przy tym należy, czy dopuszczalne jest pobieranie przez wspólników - w czasie trwania roku obrotowego - zaliczek na poczet przyszłego zysku. Stanowisko doktryny nie jest w tym względzie jednolite. Uznać jednak należy, iż działanie takie jest możliwe, jeżeli prawo takie zostało wspólnikom przyznane w umowie spółki. Uzasadnieniem ma być tu brak regulacji ustawowej zakazującej pobierania takich zaliczek (por. Pyzioł Wojciech [w:] Popiołek Wojciech, Pyzioł Wojciech (red.), Frąckowiak Józef, Witosz Antoni, Kidyba Andrzej - Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa 2008. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (Wydanie I) ss. 1280).

Sama wypłata zależy od zakresu reprezentacji, dlatego pobrać pieniądze może wspólnik mający prawo reprezentowania spółki (samodzielne), natomiast pozostali wspólnicy mogą żądać, aby spółka wypłaciła im odpowiednią kwotę. 

Przepis art. 8 ksh przyznaje spółkom osobowym podmiotowość prawną, stanowiąc, iż mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Tak więc ustawodawca przyznał im zdolność prawną w zakresie prawa materialnego oraz zdolność procesową. Podmiotem nabytych praw i zaciągniętych zobowiązań jest spółka osobowa, a nie wspólnicy.

W związku z powyższym nie ma przeszkód, aby jeden ze wspólników wykonywał określone zobowiązania (nie będące czynnościami zarządu spółką) na rzecz spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej np.

umowy kupna-sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o świadczenie usług. Pamiętać jednak należy, aby umowy te zawierane były przez odpowiednie osoby reprezentujące spółkę, tak aby nie doszło zawarcia umowy "z samym sobą". Kwestię działania pełnomocnika w zakresie dokonywania przez niego czynności „z samym sobą" reguluje art. 108 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Wynika stąd, iż pełnomocnik działając w imieniu swojego mocodawcy nie może dokonywać czynności prawnej, której sam jest stroną. Zakaz dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej „z samym sobą" wydaje się, iż odnosi się również do sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna jest stroną czynności prawnej, działając z jednej strony jako wspólnik ułomnej osoby prawnej (spółki jawnej), pełniący rolę reprezentanta spółki, a z drugiej strony - we własnym imieniu i na własną rzecz.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jeżeli spółka z o.o. osiągnie zysk w wyniku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jej udziałowcy uprawnieni są do udziału w tym zysku. Uprawnienie to wynika z zaangażowania w spółce (...)

 • Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, (...)

 • Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

  Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

 • Założenie spółki jawnej

  Spółka jawna jest spółką osobową, która charakteryzuje się osobistą odpowiedzialnością wspólników za jej zobowiązania. Spółka ta powstaje na podstawie umowy wspólników, zakładających (...)

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  Wystąpienie może nastąpić albo w wyniku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, albo wskutek ogłoszenia jego upadłości albo wskutek śmierci wspólnika albo wskutek wyłączenia (...)

NA SKÓTY