Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony

Pytanie:

Jestem najemcą lokalu handlowego, zawarłem umowę pięć lat. Minęły 2 lata, jak rozwiązać taka umowę, zakładając że wynajmujący nie wyrazi zgody na rozwiązanie takiej umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uprzejmie dziękujemy za doprecyzowanie stanu faktycznego. W przedstawionej sytuacji zastosowanie znajdą ogólne przepisy o najmie. Zgodnie z art. 673 kodeksu cywilnego:

§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

 

Na przebiegu wielu lat istniał spór zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie w przedmiocie wypowiedzenia umów terminowych. Nie wnikając jednak w rozważania teoretycznie – jak wskazuje Helena Ciepła - (...) zyskały aprobatę rozpowszechnione w praktyce kontraktowej klauzule zastrzegające możliwość wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem umów najmu zawartych na czas oznaczony, w zakresie jednak ograniczonym do wypadków określonych w umowie. Wprowadzając taką regulację, ustawodawca uznał, że zaspokaja ona określone potrzeby obrotu gospodarczego i umożliwia rozwiązanie różnorodnych sytuacji życiowych stron stosunku najmu, np. zmiana miejsca zamieszkania najemcy, jego upadłość. Zdaniem ustawodawcy, klauzule te nie naruszają zasady swobody umów, skoro strony mogą poza zasięgiem przepisów bezwzględnie obowiązujących dowolnie określić przyczyny wypowiedzenia umowy tak, by zabezpieczały one ich interesy (Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard - Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 1098).

 

Strony mają zatem bardzo ograniczone możliwości rozwiązania takiej umowy przedwcześnie, bez zgody drugiej strony. Z przedstawionych informacji wynika, że nie ma Pan takiej możliwości. Umowy zawierane na czas oznaczony z założenia mają łączyć strony przez określony czas. Celem takich umów jest trwałość, ciągłość. Reasumując, nie jest dopuszczalne wypowiedzenie umowy, jeżeli nie wymieniono w niej wyraźnie przyczyn uzasadniających takie wypowiedzenie.

 

Niemniej, powyższe przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby przedmiotowa umowa najmu wygasła poprzez jej rozwiązanie. Rozwiązanie wymaga jednak zgodnego oświadczenia wszystkich stron umowy – zarówno najemcy, jak i wynajmującego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: