Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

Pytanie:

Firma X podpisała z naszą firmą umowę na dostawę towarów w latach 2009-2010 (dostawa towarów ma następować partiami stosownie do potrzeb Firmy X). Firma X zobowiązała się w umowie zapłacić nam cenę za dostarczone wyroby w terminie 5 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury (mamy zaakceptowane wszystkie faktury, które im wystawiliśmy z datą ich przyjęcia).Wystawiamy im faktury raz w tygodniu. Na chwilę obecną firma X zalega nam z zapłatą dwóch ostatnich faktur (minął termin płatności). Czy możemy z powodu niedotrzymywania warunków umowy i nierzetelne wypełnianie jej warunków (niepłacenie w terminie) wypowiedzieć im zawartą umowę na dostawę towarów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pytaniu posłużyli się Państwo terminem dostawy towarów, co sugerowałoby istnienie między Państwem, a firmą X umowy dostawy. Umowa dostawy polega na zobowiązaniu się dostawcy do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. Zgodnie z utrwalonym poglądem dostawca rzeczy wbrew dosłownej definicji zawartej w art. 605 Kodeksu cywilnego nie musi być wytwórcą rzeczy; wytwórcą rzeczy może być inny podmiot, od którego dostawca kupuje rzeczy celem ich dalszej odsprzedaży. Ponieważ nie jest nam znana treść umowy łączącej Państwa z firmą X nie jesteśmy jednoznacznie stwierdzić czy łączy Państwa stosunek dostawcy czy też stosunek sprzedaży. Jednakże w przedstawionym opisie stanu faktycznego nie ma to większego znaczenia, gdyż do umowy dostawy na podstawie art. 612 Kodeksu cywilnego do spraw nie uregulowanych przepisami niniejszego tytułu, do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

Jeżeli więc mają Państwo zamiar odstąpić od wiążącej Państwa umowy (czy to dostawy czy to sprzedaży), powinni Państwo najpierw wezwać firmę X do uregulowania zaległej płatności wyznaczając odpowiedni termin. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu mogą Państwo odstąpić od umowy. Do czasu uregulowania zaległych płatności mogą Państwo wstrzymać się z dostawą kolejnych partii przedmiotu umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY