Wzmianki w księdze wieczystej

Pytanie:

Kupuję mieszkanie na rynku wtórnym. Sprawdzając księgę wieczystą mieszkania zauważyłem wpisane wzmianki w dziale I-SP- "Spis spraw związanych z własnością". Są to dwie wzmianki z 2004 i 2006 roku. Czy kupując takie mieszkanie mogę sprawdzić czego dotyczą w/w wzmianki? Jeżeli wzmianki są wpisane w wyżej podanym dziale KW, jakie może być dla mnie potencjalne zagrożenie (czego one mogą dotyczyć?) przy kupnie tego mieszkania i nie sprawdzeniu omawianych wzmianek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, w dziale l-Sp wpisuje się:

  1. łam 1 „Wzmianka o wniosku” - wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji,  

  2. łam 2 „Numer bieżący wpisu” - kolejny numer wpisu dokonanego w księdze wieczystej,  

  3. łam 3 „Oznaczenie prawa” - określenie praw rzeczowych związanych z własnością wpisanej nieruchomości; okres użytkowania wieczystego, 

  4. łam 4 „Zmiany” - zmiany dotyczące praw wpisanych w łamie 3, z powołaniem numeru bieżącego wpisu z łamu 2, którego zmiana dotyczy,  

  5. łam 5 „Wykreślenia” - wykreślenie praw i zmian wpisanych w łamach 3 i 4, z powołaniem numeru bieżącego wpisu z łamu 2, którego wykreślenie dotyczy.  

W łamach 3-5 zamieszcza się ponadto elementy wpisu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3-6 rozporządzenia.  

W dziale I-Sp księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej ujawnia się udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a jeżeli przedmiot odrębnej własności stanowi lokal w budynku znajdującym się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste - udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W księdze wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w dziale I-Sp wpisuje się to prawo ze wskazaniem określonej spółdzielni mieszkaniowej. W dziale I-Sp księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste w łamie 3 wpisuje się termin, do kiedy zostało ustanowione użytkowanie wieczyste, oraz sposób korzystania z nieruchomości, wynikający z umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

W księgach wieczystych prowadzonych drogą tradycyjną, wzmiankę wykreśla się przez podkreślenie jej czerwoną linią. Natomiast w księgach wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym umieszcza się dane dotyczące wykreślenia wzmianki i omówienie wykreślenia (w polach: 1.10.0.3 w dziale I-Sp i 1.10.0.4 w dziale I-Sp).

Osobę, która dokonuje odpłatnego nabycia z osobą wpisaną do księgi wieczystej chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, polegająca na tym, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmia nie osłania wpisów dotyczących oznaczenia nieruchomości. Nawet jednak wzmianka dotycząca oznaczenia nieruchomości sugeruje, że istnieje jakaś nieścisłość.

Kwestie dotyczące rękojmi zostały omówione w Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza wzmianka o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub kasacji oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Zatem, jeżeli zauważył Pan wzmiankę w księdze wieczystej, koniecznie ją trzeba sprawdzić.

Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej. Do akt tych składa się dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości. Zgodnie z art. 361 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony powyżej osoba mająca interes prawny (a więc, np. osoba, która chce nabyć nieruchomość) oraz notariusz.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: