Zadośćuczynienie za korzystanie z działki

Pytanie:

W 2005 roku zakupiłam domek do remontu na niedużej działce. Jak się z czasem okazało przez działkę przeprowadzone są rury ciepłownicze (własność spółdzielni). W związku z tym,iż ogranicza to moją własność chce od spółdzielni usunięcia tych rur ewentualnie o zadośćuczynienie w formie czynszu. Czy mogę żądać od spółdzielni czynszu za użytkowanie mojego terenu? Jeżeli tak to w jakim okresie wstecz? Czy mogę żądać usunięcia tych przewodów z mojej działki?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnosząc się do opisanego stanu faktycznego należy wskazać, że możliwe jest zarówno roszczenie o usunięcie przedmiotowych rur oraz wynagrodzenie za dotychczasowe korzystanie jaki i ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu. Wskazujemy jednocześnie, że pojęcie zadośćuczynienia zarezerwowane jest dla roszczenia związanego z ochroną dóbr osobistych a nie odszkodowania/wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 222 par. 2 Kodeksu cywilnego, k.c., przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (roszczenie negatoryjne). Roszczenie negatoryjne zmierza do zakazania naruszycielowi określonego zachowania się na przyszłość, jeżeli towarzyszące okoliczności wskazują na to, że naruszenia mogą się powtarzać. Roszczenie negatoryjne obejmuje żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zakazania dalszych naruszeń, jeżeli okoliczności sprawy świadczą o tym, że należy się liczyć z powtarzającymi się naruszeniami. Naruszenie musi być bezprawne, co w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego oznacza zakładany brak tytułu prawnego spółdzielni do przeciągnięcia przedmiotowych rur przez Panią.

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie jest natomiast roszczeniem uzupełniającym właściciela wobec posiadacza rzeczy (tak jak roszczenia o wynagrodzenie ze zużycie, pogorszenie lub utratę rzeczy oraz o wynagrodzenie za pobrane pożytki rzeczy). Podstawą prawną do żądania odszkodowania (w zasadzie wynagrodzenia) za bezumowne korzystanie z gruntu jest art. 225 w związku z art. 224 k.c.. Zgodnie z tymi przepisami od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Co warto podkreślić odszkodowanie winno się bowiem wyliczyć w oparciu o wysokość czynszu dzierżawy (miesięcznego bądź rocznego) jaką właściciel mógłby pobrać za ten teren. Do obliczenia odszkodowania bierze się pod uwagę nie całą działkę ale jedynie pas, na którym nie możemy gospodarować z powodu znajdujących się tam (również nad) instalacji.

Jeżeli spółdzielnia nie wykaże tytułu prawnego a nadal chce korzystać z Pani nieruchomości, należy zastanowić się nad ustanowieniem (na przyszłość) służebności przesyłu (za wynagrodzeniem). Podstawowym sposobem ustanowienia służebności przesyłu jest umowa między właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą (spółdzielnią). Właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Jeżeli któraś ze stron odmawia zawarcia umowy, to służebność przesyłu może być na żądanie przedsiębiorcy ustanowiona przez sąd, za odpowiednim wynagrodzeniem, w postępowaniu nieprocesowym, podobnie jak służebność drogi koniecznej. Wynagrodzenie (miesięczne albo roczne) ustala się w sposób analogiczny do odszkodowania o którym mowa powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: