Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Pytanie:

"Ojciec otrzymał mieszkanie służbowe z Zakładu Karnego / gdzie był zatrudniony/ w lipcu 1975 roku na podstawie przydziału mieszkania służbowego, w którym jestem wymieniona jako córka. Zamieszkuję w tym mieszkaniu do dnia dzisiejszego mimo tego, iż ojciec zmarł w 1998 roku. Zaraz po śmierci wystąpiłam do UM z pismem o wstąpienie w stosunek najmu, otrzymałam odpowiedz iż lokal jest w dyspozycji Zakładu Karnego i tam mam się zwrócić z wnioskiem, co też uczyniłam. Odpowiedź była negatywna; UM powołał się na art 94 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996r. o Służbie Więziennej z stwierdzeniem, iż „zajmuje Pani wraz z rodziną lokal mieszkalny będący w dyspozycji ZK . Ponieważ nie jest Pani uprawniona do zajmowania lokalu nie zostanie wydana decyzja o przydziale, jednakże może Pani mieszkać bez tytułu prawnego do czasu znalezienia innego lokalu lub przydzielenia lokalu zastępczego”. / pismo z dnia 28 maja 1998 roku. Lokalu zastępczego nie otrzymałam wiec w 2005 roku wystosowałam prośbę o wykupienie mieszkania do ZK. Odpowiedź bez zmian, znowu ten sam art. i ustawa jak wyżej, a dodatkowo nałożono na mnie karę zgodnie z art 94 ust.2 w/w ustawy - naliczanie 200% czynszu. Nadmieniam iż lokal jest własnością Miasta i należy do zasobów mieszkaniowych gminy, a oddany jest w dyspozycję Zakładu Karnego. Remonty do tej pory wykonywałam na koszt własny, obecnie stolarka okienna jest w opłakanym stanie / strach otworzyć okna bo wylecą z futrynami /. administracja nie ma pieniędzy na wymianę, ja nie chce inwestować w mieszkanie które nie jest moje. Jakie są możliwości prawne wykupienia owego mieszkania, lub otrzymania mieszkania zastępczego? Czy naliczanie i pobieranie przez miasto kwoty 200% czynszu jest zgodne z aktualnie obowiązującym prawem?"

Odpowiedź prawnika: Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin (zwane dalej rozporządzeniem) precyzują kiedy wydana zostaje decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego. Następuje to między innymi w sytuacji zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty, lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie zamkniętym

Stosownie do art. 2 ust.1. pkt 6, lokalem zamiennym jest lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni.  

Uprawnionymi do renty, zgodnie z art. 68 ust.1. Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są dzieci zmarłego:

  • do ukończenia 16 lat;

  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2 (tj. do ukończenia 16 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia);

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny:  

  • funkcjonariusza zmarłego albo zaginionego w czasie pełnienia służby;  

  • funkcjonariusza zmarłego w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeśli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby;  

  • zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego.  

Prawo do lokalu mieszkalnego (do przydziału) przysługuje również członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłych emerytach i rencistach.  

Jeżeli Pani nie jest uprawniona do renty rodzinnej albo jest do niej uprawniona, ale ojciec w chwili śmierci nie spełniał warunków do uzyskania emerytury lub renty, to nie przysługuje ani przydział, ani lokal zamienny. Wtedy jest więc Pani osobą nieuprawnioną do zajmowania lokalu.  

Art. 94 ust.2 ustawy o służbie więziennej w obecnym brzmieniu stanowi, iż w razie śmierci funkcjonariusza lub opuszczenia przez niego lokalu mieszkalnego, w którym pozostaną osoby nieuprawnione do przydziału mieszkania, do czasu wykwaterowania osoby te uiszczają odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego, w wysokości 200% czynszu należnego za zajmowany lokal. Sposobem wykupienia mieszkania pozostaje złożenie oferty zakupu, która oczywiście nie jest wiążąca.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika