e-prawnik.pl Porady prawne

Zamiana mieszkania kupionego z bonifikatą

Pytanie:

Moi rodzice są właścicielami niedawno zakupionego mieszkania zakładowego. Czy istnieje możliwość zamiany tego mieszkania na inne bez utraty 95% ulgi? Mieszkanie zostało zakupione 28.09.2004 od Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. Chodzi dokładnie o zamianę mieszkania rodziców z dziećmi, które zamieszkują w tym samym bloku na podstawie umowy najmu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zamiana mieszkania kupionego z bonifikatą

Przepisy ustalające zasady zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań, które są własnością SP określają, iż cena sprzedaży mieszkania może zostać pomniejszona zależnie od ilości lat pracy i najmu lokatora, ale nie więcej niż o 95%. Ustawa ta nie stwarza natomiast obowiązku zwrotu tak udzielonej przy sprzedaży ulgi.

Obowiązek zwrotu bonifikaty istnieje w innym przypadku - przy sprzedaży mieszkań będących własnością SP lub jednostki samorządu terytorialnego najemcom tych lokali (ustawa o gospodarce nieruchomościami). Jeżeli osoba, która nabyła takie mieszkanie na zasadach preferencyjnych (z bonifikatą) i zbyła je przed upływem 5 lat (10 lat w przypadku nieruchomości innej niż mieszkanie) ma obowiązek zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty. Obowiązek zwrotu nie istnieje, jeśli zbycie następuje na rzecz osoby bliskiej. Za osobe bliską uważa się w tym wypadku zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Przepis wymienia małżonka - chodzi tu o małżonka zbywcy, a nie małżonka osoby bliskiej (np. dziecka) zbywcy. Przez zbycie rozumie się czynność prawną, na mocy której następuje przejście prawa własności. Zamiana jest umową, zgodnie z którą każda ze stron zobowiązuje się do przeniesienia na drugą stronę własności rzeczy w zamian za zobowiazanie do przeniesienia własności innej rzeczy. Dlatego w przedstawionej sytuacji można jedynie mówić o faktycznej zamianie nie rodzącej skutków prawnych, nie o zamianie jako czynności prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?