Zatrudnienie pracownika młodocianego

Pytanie:

Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał 26 dni urlopu (208 godzin). Jaką umowę powinienem sporządzić (na czas określony czy nieokreślony) z jakim wynagrodzeniem zasadniczym (wiem, że w pierwszym roku obowiązuje mniej niż 936,00) i czy będzie się należał temu pracownikowi urlop wypoczynkowy do końca roku? Ile mam urlopu wypoczynkowego liczyć od roku 2008?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na początku należy zauważyć, iż co do zasady umowa o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego może być zawarta tylko na czas nieokreślony (art. 194 Kp). Po zakończeniu przygotowania zawodowego umowa zawarta na czas nieokreślony nie podlega rozwiązaniu, ale trwa nadal, przy czym z mocy prawa przekształceniu ulega jej treść. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania wprowadza wyjątki od tej zasady. § 9 powołanego rozporządzenia stanowi mianowicie, iż pracodawca zatrudniający w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, jednak nie krótszy niż okres kształcenia. Jak zakładamy, korzysta Pan z tego właśnie wyjątku.

Zgodnie z art. 191 kodeksu pracy wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

 1. ukończyli co najmniej gimnazjum;

 2. przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, młodociany, którego Pan zatrudnia, zdobędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu po zakończeniu nauki zawodu i zdaniu egzaminu sprawdzającego, wówczas będzie Pan mógł tego pracownika (jeżeli nadal jest młodociany) zatrudnić w ramach "normalnego" stosunku pracy (rodzaj umowy zależy od pracodawcy), choć z modyfikacjami wynikającymi z Kp (przykładowo młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę tylko przy wykonywaniu lekkich prac). Jeżeli jednak młodociany po ukończeniu nauki zawodu osiągnie wiek 18 lat, wówczas na podstawie przepisów prawa pracy nie będzie już pracownikiem młodocianym. Wówczas do takiego pracownika będą miały zastosowanie przepisy prawa pracy dotyczące pracowników pełnoletnich.

Zgodnie z art. 6 ust.

1 i 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 r. Nr 200, poz. 1679), wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy (obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 936,00 zł). Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Jak wynika z powyższego, przy zatrudnieniu pracownika w ramach jego pierwszej pracy, jego wynagrodzenie powinno wynosić co najmniej 748,80 zł (w pełnym wymiarze czasu pracy).

Na podstawie art. 205 kp młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

W związku z powyższym, młodociany z momentem przepracowania roku uzyskał prawo do 26 dni urlopu, które (zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym) wykorzystał, w związku z czym w przypadku nawiązanie kolejnego stosunku pracy, nie będzie już przysługiwał mu urlop wypoczynkowy w danym roku. Dopiero od następnego roku (w przedstawionej sprawie od 2008 r.) nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni – jeśli nie ukończył 18 lat lub 20 dni - jeśli ukończył 18 lat.

W kwestii zatrudnienia młodocianego pracownika proponujemy zapoznać się z artykułem zatytułowanym Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2011

  Koszty szkolenia pracowników

  Coraz częściej pracodawcy starają się o podniesienie kwalifikacji swoich podwładnych poprzez finansowanie kształcenia, zwłaszcza w przypadku młodocianego pracownika. W końcu największym aktywem (...)

 • 8.5.2019

  Kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy?

  Z tego artykułu można dowiedzieć się, kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, z wszystkimi konsekwencjami, jakie wiążą się z takim wykonywaniem pracy dla pracodawcy (...)

 • 29.9.2017

  Przyuczenie młodocianego do zawodu

  Kodeks pracy stanowi, że z pracownikiem młodocianym można zawierać umowę, która ma na celu jego przygotowanie zawodowe. Umowa ta musi być zawarta na piśmie i powinna określać w szczególności: (...)

 • 28.6.2019

  Młodzież sobie dorabia

  Dwa miesiące wakacji to dużo wolnego czasu. Wystarczająco dużo, by wykorzystać ten czas nie tylko na nadmorskie plażowanie czy górskie wędrówki, ale także by zadbać o własny portfel.

 • 21.1.2014

  Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

  Abyś mógł skutecznie zawrzeć umowę o pracę z młodocianym najpierw musisz uzyskać zgodę jego rodziców. Umowę należy zawrzeć na piśmie, określić czas jej trwania, miejsce odbywania (...)