Zatrudnienie pracownika samorządowego

Pytanie:

Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym ( młodszy referent ) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa ta została zawarta w roku 2006 jako kontynuacja umowy o prace interwencyjne ( dla stanowiska : archiwista ) bez przeprowadzania naboru gdyż obowiązek zatrudnienia pracownika po upływie okresu prac interwencyjnych wynikał z zapisów zawartego z PUP porozumieniu w sprawie prac interwencyjnych. Pracownik wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, podniósł kwalifikacje zawodowe – ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej. Czy przed upływem terminu końcowego obowiązywania umowy strony mogą wprowadzić, na zasadzie porozumienia stron, zmiany w umowie i przekształcić ją w umowę na czas nieokreślony bez przeprowadzania naboru ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sytuacjach nieuregulowanych przez ustawę o pracownikach samorządowych, zastosowanie znajduje kodeks pracy. Na gruncie zaś kodeksu pracy nie widać przeszkód (nie jest to wprost uregulowane, ale tak się przyjmuje w praktyce) aby umowa o pracę została rozwiązana przed jej zakończeniem za porozumieniem stron, a następnie podpisana została nowa umowa (np.: na czas nieokreślony).

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt iż podana sytuacja nie dotyczy stanowisko w prywatnym przedsiębiorstwie. Nawiązywanie z pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy normuje ustawa o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2008r. Nr 223 poz.1458 ). Nakazuje ona obsadzać wolne stanowiska urzędnicze obsadzać w drodze naboru.

Jeśli chodzi o kwestię naboru, to zgodnie z art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych przewiduje, iż  (ustęp 1) Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Definicję legalną wolnego stanowiska urzędniczego zawiera art. 12 tej ustawy:

Art. 12. 1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. 

Na chwilę obecną nie mamy tu do czynienia z wolnym stanowiskiem, gdyż stanowisko to jest zajęte przez Pana (i w razie zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony będzie je Pan zajmował nadal). Należy jednak pamiętać o tym, iż  Pana umowa o pracę na czas określony ulegnie zakończeniu (wraz z upływem terminu), i przestanie Pan być pracownikiem samorządowym, zaś to stanowisko staje się stanowiskiem wolnym w powyższym rozumieniu (jeśli nie zostanie na nie przeniesiony inny pracownik samorządowy). W takim wypadku powinien zostać przeprowadzony nabór. Można również twierdzić, iż pracodawca samorządowy, nie ma pełnej swobody w przedłużaniu umów o pracę zawartych pierwotnie na czas określony (jak pracodawca prywatny), gdyż powinien on dbać o to, żeby pracownicy ci mieli jak najwyższe kwalifikacje (temu zaś ma służyć wolny nabór). Dodatkowo problemem może być to, iż umowa o pracę na czas określony nie została w Pana przypadku zawarta w wyniku naboru. Gdyby przyjąć w tej sytuacji, iż przeprowadzenie naboru nie jest konieczne, to przepisy o naborze w ogóle byłby nie potrzebne (pracodawca samorządowy mógłby każdego pracownika najpierw w ramach prac interwencyjnych, potem umowy na czas określony, a następnie nieokreślony, bez przeprowadzenia naboru).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: